Ochrana osobných údajov

Školský poriadok

Školský poriadok OA

obchodná akadémia hlohovec

    Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

 

 

 

 

 Š k o l s k ý    p o r i a d o k

 

 

Úvodné ustanovenia

 

     Obchodná akadémia Hlohovec je stredná škola, ktorá poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), je výchovnovzdelávacím zariadením MŠ SR a plní svoje poslanie v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Školský poriadok, ktorý v zmysle § 153 zákona č. 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva riaditeľka Obchodnej akadémie Hlohovec upravuje najmä podrobnosti o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, prevádzke a vnútornom režime školy, podmienkach pre zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a určuje pravidlá udeľovania výchovných opatrení. Cieľom tohto školského poriadku je vytvorenie optimálnych podmienok pre výchovnovzdelávací proces a zabezpečenie naplnenia princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa § 3 a 4 školského zákona. Školský poriadok vychádza okrem platnej legislatívy i z medzinárodných dokumentov – Listiny základných ľudských práv a slobôd a Dohovoru o právach dieťaťa, ako i zo Školského vzdelávacieho programu Obchodnej akadémie Hlohovec.  

 

 

    1. Výkon práv a povinností žiakov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov  s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

 1.1. Práva žiakov

 

 Každý žiak našej školy má právo :

1.        Na výchovu v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako rovnocenný partner vo vzťahu učiteľ – žiak , na komunikáciu v duchu zásad humanity a demokracie.

2.        Na vyslovenie vlastného názoru a na formulovanie otázok k prebranej téme vhodnou formou a bez narušenia štruktúry vyučovacej hodiny.

3.        Na zdôvodnenie klasifikácie ústnej odpovede, písomnej práce alebo testu (tu má právo aj na analýzu chýb), na skúšanie a hodnotenie, len keď je schopný práce, poznať kritéria hodnotenia klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, poznať zásady písomného preverovania žiakov, vrátane termínov písomného skúšania.

4.        Požiadať o komisionálne preskúšanie (neplnoletí žiaci prostredníctvom zákonného zástupcu) a byť komisionálne skúšaný (§ 57 školského zákona)

5.        Vybrať si voliteľné a nepovinné predmety z ponúkanej škály podľa učebného plánu príslušného študijného odboru.

6.        Navštevovať aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie, športové kluby a podobne. Aktivity v týchto inštitúciách nesmú byť obmedzovaním pre naplnenie práv a povinností žiaka našej školy.

7.        Zapojiť sa podľa svojho záujmu a schopností do niektorej z foriem mimoškolskej činnosti organizovanej školou, resp. súťaží a olympiád organizovanými nadriadenými orgánmi. Účasť v týchto aktivitách je považovaná za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Množstvo týchto aktivít môže byť obmedzené v prípade porušenia predpisov BOZP pre túto činnosť.

8.        Voliť orgány triednej samosprávy a byť do nich volený.

9.        Zoznámiť sa s časovo-tematickým plánom príslušného predmetu, vrátane podrobného zoznámenia sa so Školským vzdelávacím program OA Hlohovec.

10.    Na rešpektovanie prázdninového voľna vyučujúcimi (nesmú zadávať domáce študijné úlohy). Neplatí pre študentov, ktorí z rôznych dôvodov sú klasifikovaní v náhradnom termíne, predovšetkým zo zdravotných dôvodov.

11.    Voliť svojich zástupcov do Žiackej školskej rady a byť do nej volený.

12.    Na efektívnu ochranu pred akoukoľvek formou šikanovania.

13.    Konzultovať akýkoľvek problém s triednym učiteľom, vo vážnejšom prípade s výchovným poradcom či riaditeľkou školy, resp. jej zástupkyňou.

14.    Využiť pomoc výchovného poradcu so zárukou diskrétnosti.

15.    Zúčastňovať sa na hodinách všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetoch, ktoré si zvolil.

16.    Na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav.

17.    Na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, ktoré zabezpečuje štát.

18.    Na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.

19.    Na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.

20.    Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.

21.    Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, vrátane vytvorenia podmienok a používania špeciálnych vzdelávacích pomôcok.

22.    V odôvodnených prípadoch má žiak právo na vzdelávanie podľa individálneho učebného plánu.

 

1.2. Povinnosti žiakov

 

1.       Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.

2.        Dodržiavať školský poriadok OA Hlohovec a ďalšie vnútorné predpisy OA Hlohovec týkajúce sa žiakov.

3.        Osvojovať si vedomosti, zručnosti, upevňovať návyky poskytované na jednotlivých vyučovacích hodinách. Tým sa pripravovať na celoživotné vzdelávanie a tvorivú prácu v budúcom povolaní.

4.        Chodiť do školy pravidelne a podľa rozvrhu hodín sa zúčastňovať vyučovania všetkých voliteľných i nepovinných predmetov, ktoré si v danom školskom roku zvolil. Na vyučovanie prichádzať včas (s minimálne 10 min. časovou rezervou na prezutie a prípravu potrebných pomôcok na vyučovanie).

5.        Neskorý príchod na vyučovanie žiak ospravedlňuje v triede u príslušného vyučujúceho a taktiež u triedneho učiteľa. Opakované neskoré príchody (3 x za štvrťrok) budú dôvodom na prijatie opatrení vo výchove zo strany školy. Neskorý príchod spôsobený technickými (alebo poveternostnými) podmienkami žiak dokladuje potvrdením dopravcu, resp. ospravedlnením zákonným zástupcom.

6.        Prezúvať sa do vhodných prezuviek v šatni.

7.        Budovu školy a jej areál smie žiak opustiť počas vyučovania len s priepustkou od vyučujúceho alebo triedneho učiteľa, v ich neprítomnosti od zástupkyne riaditeľky školy alebo riaditeľky školy.

8.        Pri prechode z budovy školy na Tehelnej ulici do Športovej haly na Zábraní na hodiny telesnej výchovy ako i pri návrate späť, nie je ustanovený dozor a preto sú žiaci povinní rešpektovať platné predpisy o cestnej premávke a dbať o vlastnú bezpečnosť.

9.        Obedňajšiu prestávku využívať podľa vlastného uváženia, pričom žiak nesmie opustiť areál školy, rešpektuje pokyny dozoru, dbá na ochranu svojho zdravia ako aj zdravia spolužiakov. Počas obedňajšej prestávky (11.25 – 11.55) neprebieha žiadne vyučovanie.

10.    Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy, svojím správaním a konaním robiť česť škole, sebe i rodičom. Pracovníkom školy prejavovať primeranú úctu v zmysle zásad slušného správania a pri stretnutí ich zdraviť.

11.    Dbať o čistotu a poriadok v triedach, v sociálnych zariadeniach. V škole i okolo nej chrániť svoje zdravie a zdravie iných. Hlásiť učiteľom, vedeniu školy alebo jej zamestnancom všetky okolnosti, ktoré by ohrozovali prevádzku školy alebo ľudské životy.

12.    Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, šetrne zaobchádzať s učebnicami a  učebnými pomôckami. V prípade úmyselného poškodenia školského zariadenia alebo poškodenia z nedbanlivosti žiak je povinný uhradiť škodu v plnom rozsahu alebo sa postarať o urýchlenú opravu poškodenej veci.

13.    V prípade nepripravenosti na vyučovaciu hodinu ospravedlniť sa hneď na začiatku        vyučovacej hodiny.

14.    Žiak môže informovať triedneho učiteľa o závažných udalostiach v osobnom živote. Tieto informácie  podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.

15.    V období od 15.11. bežného roka do 15.4. nasledujúceho roka je žiak povinný mať v škole osobitný hygienický balíček (vlastné mydlo, uterák, vreckovky) - Metodické usmernenie MŠ SR č. 15/2005 –R zo dňa 31.10.2005. V prípade opakovaného porušenia tejto povinnosti sa proti žiakovi použijú výchovné  opatrenia podľa platnej legislatívy.

16.    Ak sa žiak stravuje v školskej výdajnej jedálni je povinný rešpektovať pokyny  dozorkonajúcich vyučujúcich, dodržiavať určený poriadok, dbať na kultúru stolovania a správať sa slušne a zdvorilo voči personálu jedálne. Je povinný odnášať taniere, poháre a príbory zo stolov.

17.    Akékoľvek poškodenie zdravia, úraz, atď. je žiak povinný nahlásiť dozorkonajúcemu vyučujúcemu, resp. vyučujúcemu na hodine, ktorí udalosť následne nahlásia pedagógovi poverenému evidenciou školských úrazov.

18.    Žiakom sa neodporúča prinášať do školy väčšie sumy peňazí a drahé cenné predmety.

19.    Prihlasovať sa na voliteľné a nepovinné predmety v určenom termíne.

20.    Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy  iný vyučujúci, alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci tak isto postavia. Sadajú si až na pokyn vyučujúceho. Pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia.  Pri odpovediach na vyučovacích hodinách sa žiaci postavia alebo konajú podľa pokynu učiteľa.

21.    Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje, pracuje podľa pokynov učiteľa, neruší vyučovanie. V učebniach informatiky sa riadi „Vnútorným poriadkom odborných učební informatiky“.

22.    Po skončení poslednej vyučovacej hodiny podľa aktuálneho rozvrhu triedy si žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

23.     Na podujatiach, ktoré sú súčasťou výchovno-vyučovacieho procesu, ako sú exkurzie, kurzy, knižnice, odborná prax, platia špecifické predpisy a pravidlá s ktorými je žiak preukázateľne oboznámený na začiatku školského roka alebo podujatia.

24.    Žiak je povinný byť v škole vhodne a čisto oblečený. Oblečenie musí vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám. Na školských slávnostiach, t.j. otvorenie a ukončenie školského roka, na slávnostných akadémiách a  maturitných skúškach, má byť slávnostne oblečený a upravený bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich doplnkov odevu, líčenia, účesu. V prípade nevhodného oblečenia, môže zodpovedný pracovník žiaka vylúčiť z účasti na školskej slávnosti.

25.    Správať sa priateľsky k svojim spolužiakom, neponižovať a nešikanovať ich, takéto správanie oznámiť okamžite ktorémukoľvek pedagogickému zamestnancovi.

 

 

1.3. Žiacka školská rada

 

Žiacka školská rada reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedenia školy. Jej zasadnutia sa konajú predovšetkým v mimovyučovacom čase, v čase vyučovania so súhlasom riaditeľky školy. Činnosť žiackej školskej rady sa riadi štatútom a dozerá na ňu poverený pedagogický zamestnanec. Náklady na činnosť žiackej školskej rady sa  po dohode s riaditeľkou uhrádzajú z rozpočtu školy, prípadne z iných zdrojov (rodičovské združenie).

 

Žiacka školská rada:

Ø  zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,

Ø  volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy,

Ø  vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

Ø  podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,

Ø  organizuje kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia školy,

Ø  informuje študentov a vedenie školy o svojej činnosti.

 

 

2.  Výkon práv a povinností zákonných zástupcov

 

2.1. Práva zákonného zástupcu žiaka

 

       Zákonný zástupca žiaka má právo :

1.        Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Školského zákona.

2.        Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.

3.        Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

4.        Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

5.        Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

6.        Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

7.        Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

 

2.2. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný :

1.      Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

2.      Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.

3.      Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

4.      Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, najmä zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov, rozchod rodičov, úmrtie v rodine a pod. Tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.

5.      Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 

 

2.3. Neúčasť žiaka na výchove a vzdelávaní

 

Neúčasť žiaka na výchove a vzdelávaní rieši zákonný zástupca, resp. žiak podľa § 144 ods. 9-11 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný  oznámiť bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. 
 2. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
 3. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 1 a 2.
 4. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie, vyžiada si povolenie prostredníctvom zákonného zástupcu, plnoletý žiak žiada o povolenie sám.

a/ uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný vyučujúci

b/ uvoľnenie z 1 až 5 vyučovacích dní môže povoliť triedny učiteľ

c/ uvoľnenie zo 6 a viac dní povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti a na odporúčanie triedneho učiteľa.

 1. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď, t. j. deň príchodu do školy predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom, resp. lekárske potvrdenie.
 2. Bez lekárskeho potvrdenia môže byť žiak ospravedlnený najviac trikrát za klasifikačné obdobie.
 3. Za neospravedlnené hodiny je žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle tohto poriadku.
 4. Ak žiak zamešká v jednom štvrťroku viac ako 1/3 z plánovaného počtu hodín v jednom predmete, môže mu byť na základe rozhodnutia vyučujúceho, respektívne riaditeľa školy nariadené absolvovať preskúšanie formou overovacieho testu, resp. komisionálnu skúšku.
 5. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí to prostredníctvom zákonného zástupcu. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho účasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka alebo zákonného zástupcu, aby v určenom čase doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi a nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa to tak, akoby štúdium zanechal.

  

3. Prevádzka a vnútorný režim školy

 

3.1. Organizácia vyučovacieho dňa

 

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy.

Denné vyučovanie sa začína o 8.00 hod. prvou vyučovacou hodinou, výnimočne z organizačných dôvodov nultou hodinou. Začiatok a koniec vyučovacích hodín

ohraničuje zvonenie a to nasledovne :

 

0. hodina:   7.10 -   7.55         5. hodina :   11.55 - 12.40

1. hodina:   8.00 -   8.45         6. hodina :   12.50 - 13.35     

2. hodina:   8.50 -   9.35         7. hodina :   13.40 - 14.25

3. hodina:   9.45 - 10.30         8. hodina :   14.30 - 15.15

4. hodina: 10.40 - 11.25  

            

Obedňajšia prestávka je medzi 4. a 5. vyučovacou hodinou a trvá 30 minút.

 

Určený rozvrh sú povinní rešpektovať žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy.

 

Keďže vyučovací proces je organizovaný aj v odborných učebniach, v športovej hale a časť vyučovacích hodín je delená, žiaci využívajú na presun čas prestávky.

 

Systém dozoru na chodbách školy a v školskej výdajnej jedálni stanovuje samostatný rozpis.

 

Každá trieda má pridelenú šatňu, v ktorej sa žiaci prezúvajú a do ktorej si odkladajú obuv a vrchný odev. Šatňa sa po začiatku vyučovania zamyká a kľúče majú v zodpovednosti v jednotlivých triedach žiaci poverení triednym učiteľom. V prípade odcudzenia vecí zo šatne poisťovňa uhradí škodu (ak je žiak poistený) len vtedy, ak bola šatňa riadne uzamknutá.

 

Prestávky odporúčame využiť na aktívny oddych alebo na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Počas nich sa žiaci môžu zdržiavať na chodbách, vo vestibule alebo triedach. Nesmú opustiť školu bez súhlasu triedneho učiteľa, pedagogického dozoru, alebo riaditeľky školy.

 

Všetky požiadavky voči vedeniu školy (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) vybavujú žiaci prostredníctvom administratívnej pracovníčky sekretariátu riaditeľky.

 

3.2.  Týždenníci

 

      Na bezprostrednú realizáciu práv a povinností žiakov za triedny kolektív triedny učiteľ zápisom v triednej knihe určuje spravidla dvoch týždenníkov na jeden týždeň zo žiakov triedneho kolektívu.

 

Títo žiaci predovšetkým :

 

1.       Spolupracujú s vyučujúcimi pri evidencii neprítomných žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny.

2.       Dôsledne zabezpečujú právo triedneho kolektívu na optimálne využitie vyučovacieho času s dôrazom na určený čas prestávok.

3.       Podľa požiadavky vyučujúceho spolupracujú pri príprave a presune učebných pomôcok s prihliadnutím na zabezpečenie BOZP.

4.       Počas vyučovacieho dňa priebežne udržiavajú v čistote tabuľu a poriadok v triede, v prípade zistenia poškodenia alebo prevádzkovej havárie nahlasujú túto skutočnosť na sekretariáte školy.

5.       Po poslednej vyučovacej hodine v učebni v spolupráci so spolužiakmi a vyučujúcim na tejto  hodine zabezpečujú, aby učebňa ostala v primeranom poriadku (vyprázdnené lavice a stoličky vyložené na laviciach).

6.       V spolupráci s vyučujúcimi, predovšetkým s triednym učiteľom, zabezpečujú dodržiavanie základných psychohygienických noriem.

7.       V prípade, že vyučujúci neprišiel na vyučovaciu hodinu po dobu 10 minúť, hlásia jeho neprítomnosť zástupkyni riaditeľky alebo riaditeľke školy.

 

 

 

4.  Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany žiakov, ich ochrana pred 

     sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

Žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje :

 

1.      V budove školy, v areáli školy (žiakom aj na prístupových komunikáciách) fajčiť, používať alkoholické nápoje a akékoľvek drogy či návykové látky alebo ich distribuovať medzi žiakmi. Žiaci, ktorí by do školy nosili drogy či návykové látky alebo ich užívali, sa vystavujú riziku postihu podľa platných zákonov.

2.      Prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie,  najmä cigarety, drogy, alkoholické  nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové látky.

3.      Prichádzať do školy a zdržiavať sa v škole pod vplyvom alkoholu a omamných látok, včítane liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť.

4.      Narušovať vyučovací proces a prevádzku školy, (poškodzovať budovu a zariadenie, odcudzovať osobné veci  žiakov a zamestnancov).

5.      Akýmkoľvek spôsobom porušovať školský poriadok OA Hlohovec.

6.      Porušovať vnútorný poriadok odborných učební informatiky. 

7.      Žiak nesmie žiadnym spôsobom zneužiť výpočtovú techniku a napojenie na Internet na škodu školy (finančná alebo morálna škoda). Prípadné zneužitie je možné riešiť v spolupráci s políciou.

8.      Žiak nesmie počas vyučovania používať akúkoľvek záznamovú technológiu, s výnimkou žiakov, ktorým toto umožní na požiadanie riaditeľ školy (integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).

9.      V priestoroch školy na počítačoch sťahovať z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a tieto materiály šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií,  tiež hrať hry propagujúce násilie.

10.  Akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktoré napĺňa znaky šikanovania.

11.  Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy.

12.  V škole a na akciách organizovaných školou sa prísne zakazuje akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie.

13.  Prechovávanie a používanie zbraní.

14.  Vulgárne sa vyjadrovať v škole.

15.  Používať mobilné telefóny, walkmeny, MP3-prehrávače a discmany na vyučovacích hodinách. Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a uložený mimo lavice, zároveň sa zakazuje dobíjať mobilný telefón v škole.

16.  Hrať karty a loptové hry v učebniach, na chodbách, vo vestibule a v šatniach.

17.  Nosiť na hlavách šiltovky a klobúky v priestoroch školy nielen počas vyučovania, ale aj cez   prestávky a voľné hodiny.

 

Porušenie týchto zákazov sa bude riešiť ako závažné previnenie, ktoré  môže mať za následok aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.

 

Vedenie školy v spolupráci s políciou si vyhradzuje právo kontroly týchto zákazov.

 

Ďalšie opatrenia vo výchove určuje § 58  zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

5. Výchovné opatrenia

 

1.        Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

2.        Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy, alebo orgán štátnej správy. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

3.        Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení :

  1. napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa
  2. pokarhanie od riaditeľa školy
  3. ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia

4.      Výchovné opatrenia uvedené v odseku 3 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa , keď sa žiak previnenia dopustil.

5.      V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu a to najdlhšie na 1 rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.

6.      Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom.

 

Klasifikácia priestupkov voči vnútornému poriadku :

 

Bežné porušenie školského poriadku OA Hlohovec – rieši triedny učiteľ vo svojej právomoci na svoj podnet alebo podnet ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca školy. Za bežné porušenie vnútorného poriadku sa považuje nesplnenie povinnosti žiaka, povinnosti týždenníka a porušenie zásad správania sa žiakov v objekte školy.

 

Závažné porušenie školského poriadku OA Hlohovec – rieši riaditeľ školy vo svojej právomoci po prerokovaní priestupku s triednym učiteľom na podnet ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca školy. Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje opakovanie bežných porušení školského poriadku školy vrátane opakovaných neskorých príchodov na vyučovacie hodiny, opakovaná neospravedlnená absencia.

 

Vážny priestupok voči školskému poriadku OA Hlohovec – rieši riaditeľ školy podmienečným vylúčením po prejednaní v pedagogickej rade. Za vážny priestupok sa považuje opakovanie závažných priestupkov, podvádzanie, neoprávnené osvojenie si vecí iných osôb, úmyselné poškodzovanie majetku školy alebo majetku žiakov, úmyselné ublíženie na zdraví, úmyselné porušenie zásad BOZP, fyzický alebo psychický nátlak na spolužiakov, záškoláctvo, opakovaná neospravedlnená absencia.

 

Veľmi vážne porušenie školského poriadku OA Hlohovec – rieši riaditeľ školy vylúčením žiaka zo štúdia po prejednaní v pedagogickej rade. Pri žiakoch, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku  veľmi vážne porušenie školského poriadku rieši v spolupráci so sociálnym kurátorom. Za veľmi vážny priestupok sa považuje závažné porušenie školského poriadku pri podmienečnom vylúčení zo školy, alebo ak sa žiak dopustí preukázaného trestného činu.

 

Každé porušenie školského poriadku sa posúdi komplexne v celej šírke osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho kladné hodnotenie.

 

Výchovné opatrenia sa budú používať v zmysle platných predpisov o strednej škole, s cieľom naplniť preambulu školského poriadku OA Hlohovec.

 

 

6. Kvantifikácia výchovných opatrení

 

     V záujme objektivizácie hodnotenia správania žiakov sa doporučuje táto kvantifikácia:

 

     za  1 - 4  neospravedlnené hodiny návrh na pokarhanie od triedneho učiteľa

za 5 – 9 neospravedlnených hodín návrh na pokarhanie od riaditeľky školy

 

za 10 – 21 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 2 zo správania

 

Za 22 a viac neospravedlnených hodín návrh na stupeň 3 zo správania a podmienečné vylúčenie zo štúdia. 

 

 

     Za zápisy v triednej knihe navrhujeme tento postup :

          

            1 - 3  zápisy                         pokarhanie triednym učiteľom

 

            4 - 5 zápisov                        pokarhanie riaditeľkou školy                                         

         

            6 - 8 zápisov                        znížená známka zo správania na stupeň 2

        

            9 a viac zápisov                   znížená známka zo správania na stupeň 3                       

 

Ak má žiak 3-krát neospravedlnený neskorý príchod na vyučovanie, jedna neospravedlnená hodina.

 

Porušenie zákazov uvedených v kapitole 4. sa bude riešiť ako závažné previnenie, ktoré môže mať za následok aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.

 

 

 

 

Z á v e r e č n é     u s t a n o v e n i e

 

        Školský poriadok školy platí  pre žiakov počas celého štúdia na OA Hlohovec, vzťahuje sa aj na mimoškolskú činnosť (exkurzie, lyžiarske a účelové kurzy, brigády, atď.).

 

Školský poriadok prešiel posudzovacím  procesom.

 

Bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 25.08.2008

 

Rada školy pri OA Hlohovec ho prerokovala dňa 25. 08. 2008

 

Platnosť tohto vnútorného poriadku určujem dňom 01. 09. 2008

 

Ruší sa platnosť Vnútorného poriadku OA Hlohovec zo dňa 14. 02. 2006                                                

 

 

 

Hlohovec, 01. 09. 2008

 

 

                                                                             Schválil :        Mgr. Katarína Turzová

                                                                                                          riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Škola je k 31.08.2021 zrušená
  Tehelná 4, Hlohovec
 • 033/5559420

Fotogaléria