Ochrana osobných údajov

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Adresa školy Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
Telefón 033/7301640
E-mail oahc@zupa-tt.sk
WWW stránka oahlohovec.edupage.org
Zriaďovateľ  

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón e-mail
Riaditeľ Mgr. Katarína Turzová 033/7320584 turzova.k@gmail.com

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno
Predseda Ing. Lívia Černušáková
Pedagogickí zamestnanci Ing. Paula Šilhárová
Ostatní zamestnanci Gabriela Solčánska
   
Zástupcovia rodičov Soňa Mateášiková
  Ingrid Rehušová
  Monika Petreková
   
Zástupca zriaďovateľa Gabriela Hluchová
  Ing. Patrik Voltmann
  Ing. Miroslav Dzurech
  Ing. Milan Domaracký
   
Zástupca žiakov Jana Žampachová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov
Predmetová komisia odborných predmetov, matematiky a informatiky Ing. Anna Charvátová ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, matematika, informatika, cvičenia z ECDL, hospodárske výpočty a štatistika, právo, cvičná firma praktikum, manažment osobných financií, sociálna komunikácia, cvičenia z účtovníctva, hospodárska geografia, makroekonómia, odborná prax, cvičenia z administratívy a korešpondencie
Predmetová komisia jazykov, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, CLIL Mgr. Veronika Kobidová slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk v praxi
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov, prírodovedných predmetov, telesnej a športovej výchovy Ing. Pavol Minarčik telesná a športová výchova, občianska náuka, dejepis, etická výchova, náboženská výchova, biológia, geografia

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 104

 

Počet tried: 4

 

Podrobnejšie informácie:

 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I.A 23  
II.A 28  
III.A 25  
IV.A 28  

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 37

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 21

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 18

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2018: 18

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda ADK 1AJ AJP BIO CAK CEC CVU CFP DEJ ECD ECD EKL EKC EKO ETV
I.A   2,3   2,05 1,48 1,48     1,39         2,22  
II.A   2,14     1,79 1,89 2,61   1,54         2,61  
III.A 1,84 1,88 2,04   1,88 2,48 2,64 1,24           1,96  
IV.A 1,93 2,64 2,43   1,86 2,79 2,18 1,36           3,07  

 

Trieda GEG HOG HOS INF KAJ MEK MAN MOF MAT NBV 2NJ OBN PRX PNZ OIP
I.A 2     2,09         2,27   2,36 1      
II.A   2,14 1,82 1,89         2,57   2,36 1,04      
III.A               2,44 2,4   2,48 1      
IV.A           3,18   2,21 2,29   2,54        

 

Trieda PKY PRW PRA RUJ SME SJL SLK Spr TSV OIT TVZ TRH UCT
I.A           1,96 1 1 1,06   1,82    
II.A           2,21   1,04 1,29       2,93
III.A     1,76     2,52   1 1,39       3,4
IV.A   2,71       2,32   1 1,68       3

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
I.A 23 6 12 5 0 0 0 0 0
II.A 28 6 6 15 1 0 1 0 0
III.A 25 4 5 16 0 0 0 0 0
IV.A 28 6 2 20 0 0 0 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I.A 23 3349 150,79 3347 150,70 2 0,09
II.A 28 5282 188,64 5226 186,64 56 2,00
III.A 25 4002 160,08 3955 158,20 47 1,88
IV.A 28 3370 125,38 3328 123,80 42 1,58

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ priemer EČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
Anglický jazyk B1 27 (7/20) 44,87% 26 62,50% 26 7 8 9 3   2,30 27
Anglický jazyk B2 1 (0/1) 55,80% 1 85,00% 1 1         1,00 1
Praktická časť odbornej zložky   28 (7/21)                      
Slovenský jazyk a literatúra   28 (7/21) 46,27% 28 68,98% 28 6 10 11 1   2,25 28
Teoretická časť odbornej zložky   28 (7/21)         5 4 9 10   2,86 28

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 1 Praktická 2 Praktická 3 Praktická 4 Praktická 5 Praktická Praktická priemer Praktická počet
Praktická časť odbornej zložky   28 (7/21) 7 2 8 11   2,82 28

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
I.A 6317 M obchodná akadémia  
II.A 6317 M obchodná akadémia  
III.A 6317 M obchodná akadémia  
IV.A 6317 M obchodná akadémia  

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac.
TPP 13 7
DPP 0 0
Znížený úväzok 4 3
Na dohodu 0 0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 13 13

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
špecializačné kvalifikačné 1 0

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže okresné kolo kraj. kolo celoslovenské kolo Svetová súťaž
Basketbal chlapci 3. miesto      
Floorbal chlapci 3. miesto      
Halový futbal chlapci 1. miesto      
Volejbal chlapci 1. miesto      
Volejbal dievčatá 1. miesto      
Basketbal dievčatá 2. miesto      
Hádzaná dievčatá 1. miesto 2. miesto    
Hádzaná chlapci 1. miesto 1. miesto 2. miesto  
Futbal - chlapci 3. miesto      
Šach 3. miesto      
Župná olympiáda - hádzaná - chlapci   1. miesto - Murányi    
Župná olympiáda - hod guľou - dievčatá   2. miesto - Petríková    
Olympiáda v anglickom jazyku 2. miesto - Žampachová      
SOČ   1. miesto - Žampachová    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity školy :

 

- Deň otvorených dverí

- Stužková slávnosť IV.A

- Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie

- Slávnostná akadémia - vyraďovanie žiakov 4. roč.

- Profesijné testovanie žiakov - spolupráca s CPPaP v Hlohovci

- GlOBAL MONEY WEEK

- Veľtrh cvičných firiem - Žiar nad Hronom

- Finančná gramotnosť pre ZŠ

- Workshoopy pe žaikovZŠ

 

 

Exkurzie:

 

- Dublin

- Viedeň, Vianočné trhy

- Bekaert Hlohovec

- Praha - po stopách nežnej revolúcie

- Sereď, Múzeum holokaustu

- Bratislava, deň s partnerskou školou e Twinningu (Grécko)

- Nitra, veľkoobchod Cash & Carry

- Hlohovec, Židovský cintorín

- Hlohovec, Planetárium

- Hlohovec, Mestská knižnica

- Hlohovec, Komunitné centrum

- Koncoročné exkurzie

 

 

Prednášky, konferencie, besedy, workshopy:

 

- Webinár: Ako rozvíjať kritické myslenie

- Poznaj svoje peniaze, konferencia, Bratislava

- LEAF, beseda, Bratislava

- Po stopách židovskej komunity v Hlohovci, Mgr. Jozef Urminský

- Výroba ekologických obalov zo včelieho vosku, workshop

- Eurovoľby 2019

- Iba sme sa narodili, Post Belum

- Ako premeniť nápad na projekt, LEAF

- Takt toto neprejde, Postbellum, mediálna gramotnosť

- Princípy fungovania EÚ, TTSK

- Finančná gramotnosť pre ZŠ z Hlohovca a okolia

 

 

Olympiády a súťaže:

 

- Olympiáda z anglického jazyka

- Olympiáda z nemeckého jazyka

- Olympiáda z účtovníctva

- Ekonomická olympiáda

- SOČ - 1. miesto v krajskom kole (Žampachová)

- Matematický klokan - 1. miesto (Machovec)

- Mladý účtovník

- Hollého pamätník

- ZAV Zvolen - súťaž v spracovaní textov na počítači

- Účasť v celoslovenskom kole súťaže v SIP

- 75. výročie SNP

- Spotrebiteľská výchova žiakov- Spotreba pre život

- Kraj, ktorý je mojim domovom

 

 

E-learningové programy:

 

- Globálny etický program

- Manažment osobných financií

 

 

Podujatia organizované Žiackou školskou radou pri Obchodnej akadémii Hlohovec:

 

- Súťaž o najkrajšiu nástenku v ANJ jazyku s témou „HALLOWEEN“

- „HALLOWEEN NA Ooo Aaaa“, súťaž o najlepšiu masku

- Imatrikulácie žiakov 1. ročníka

- Mikuláš na Obchodnej akadémii - hľadanie mikulášskych nádielok

- Súťaž o najkrajšiu nástenku v ANJ jazyku s témou „CHRISTMAS“

- Vianočné trhy v Hlohovci - stánok OA na námestí sv. Michala s výrobkami žiakov, propagácia školy

- Súťaž o najkrajšie vyzdobený stromček mesta Hlohovec, - témou bola naša škola

- Vianočná akadémia - program žiakov školy s vianočnou atmosférou

- Február 2019 - súťaž o najlepšiu Valentínsku nástenku

- Valentín na OA - dotazník pomohol nájsť tú „pravú lásku“, Tehla coffee, Valentínska výzdoba a oblečenie

- St. Patricks Day na OA - spoznajte kultúru anglicky hovoriacich krajín

- Deň detí na Obchodnej akadémii- sladkosti pre naše deti

 

 

Športové aktivity:

 

- Michalský beh do kopca

- Jarný beh do kopca

- Basketbalový turnaj SŠ

- Lyžiarsky výcvikový kurz

- Stredoškolské športové hry v Hlohovci

- Floorbalový turnaj

- Župná olympiáda 1. miesto vrh guľou chlapci

- Gaudeamus igitur, 2. miesto v hádzanej chlapcov, celoslovenské kolo

 

Divadelné predstavenia:

 

- Divadelné predstavenia v anglickom jazyku, The Onlines, Rómeo a Júlia

- Filmové predstavenie Svet okolo nás: Dve tváre Kuby, Schindlerov zoznam

- Envirofilm, Vlastivedné múzeum Hlohovec

 

 

Verejnoprospešná činnosť:

 

- Deň seniorov - spolupráca s domovom dôchodcov Harmónia

- Mikulášsky večierok pre seniorov - spolupráca s domovom dôchodcov Harmónia

- Športové hry seniorov - Spolupráca s domovom dôchodcov Harmónia

 

 

Ocenenia:

 

- e Twinning European Quality Label za projekt Active Citizen Companies

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

a) Dlhodobé

- Rozvoj informatizácie regionálneho školstva 2

- Rozvoj stredného odborného vzdelávania

- Manažment tabletov Samsung School

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- CLIL - integrované vyučovanie cudzích jazykov a niektorých predmetov

 

b) Krátkodobé

e Twinning:

 

- Projekt Active Citizien Companies - 3. miesto v národnej súťaži, Európsky certifikát kvality

 

- Global Money Weeck

- Poznaj svoje peniaze

 

 

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2018/2019 nebola v škole vykonaná Štátnou školskou inšpekciou žiadna inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Obchodná akadémia v Hlohovci sídli v modernej budove pozostávajúcej z pôvodnej staršej časti a novej prístavby. Výchovno-vyučovací proces realizujeme v 4 klasických učebniach, v 1 odbornej učebni ADK, v 3 odborných učebniach informatiky, v 2 odborných jazykových učebniach, v odbornej učebni Cvičná firma, multimediálnej učebni, v digitálnej učebni. Na prízemí bola zriadená pre žiakov klubovňa. V priestoroch školy môžu žiaci i učitelia využívať službu WiFi. Sústavnú pozornosť venujeme údržbe priestorov školy a skvalitňovaniu pracovného prostredia. V mesiacoch apríl - júl 2019 sme realizovali výmenu okien na prízemí a prvom poschodí budovy školy v celkovej hodnote 137 707,62 EUR. V dvoch učebniach boli staré drevené školské tabule nahradené keramickými a bola taktiež zrekonštruovaná odborná učebňa DIGI (výmena podlahy, zakúpenie 25 ks konferenčných sktoličiek).Pri škole je športový areál pozostávajúci z ihriska vybaveného hádzanárskymi bránkami a basketbalovými košmi a doskočiskom pre skok do diaľky a výšky. Škola má športové vybavenie pre floorbal. V budove školy sa nachádza posilňovňa a v podkroví je zriadená cvičebná miestnosť. Nedostatkom je chýbajúca telocvičňa. V zimných mesiacoch si škola prenajíma telocvičňu Odbornej školy na Jarmočnej ulici v Hlohovci, kam žiaci dochádzajú na hodiny telesnej výchovy. V škole je výdajňa stravy, do ktorej dovážame obedy zo Školskej jedálne pri Strednej odbornej škole Nerudova v Hlohovci. V škole funguje školský bufet, žiaci majú k dispozícii šatne.

V spolupráci so Školským hospodárstvom Piešťany sme zrevitlalizovali celý vonkajší areál školy, zabezpečili orez stromov a drevín a ich novú výsatbu.

Za účelom šetrenia finančných prostriedkov a účelného využitia všetkých priestorov školy sme v starej časti budovy prenajali 2 miestnosti s príslušenstvom Vlastivenému múzeu v Hlohovci, ktoré si tu zriadilo vysunuté pracovisko - knižnicu. 2 miestnosti v podkroví sme prenajali autoškole Prim- car a 1 miestnosť fotoatelieru Adulinka.

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

rok 2018 v €
bežné výdavky 309 336
normatívne výdavky 301 718
mzdy 210 747
poistné 75 982
prevádzka 14 989
nenormatívne 7 618
prostriedky z rozpočtu VUC 33 927
   
Vzdelávacie poukazy ( šk. r. 2017/2018) v €
čerpanie 2 323
z toho: mzdy + odvody 1 199 (889 + 310)
prevádzka 1 124
Neuhradené faktúry k 31. 12. 2017 -

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

 

SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
- kvalitný školský vzdelávací program ako výsledok tímovej práce učiteľov a vedenia školy
- odbornosť učiteľov
- ochota učiteľov vzdelávať sa
- podpora profesionálneho rastu a ďalšieho vzdelávania učiteľov zo strany vedenia školy
- kultivované sociálne a materiálne prostredie školy
- schopnosť zamestnancov dohodnúť sa na riešení problému
- kvalitná ponuka výchovno-vzdelávacej činnosti
- dôraz na individuálny prístup ku žiakom
- zapojenie žiakov do olympiád a súťaží
- vybavenie školy IKT
- vybavenie školy odbornou literatúrou
- projekt CLIL
- zapojenie do projektu e-Twinning
- široké možnosti uplatnenia absolventov
- dobrá spolupráca so zriaďovateľom, mestom Hlohovec a ďalšími inštitúciami
- dobrá spolupráca s Radou školy a Radou rodičov
- vhodné podmienky pre integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
SLABÉ STRÁNKY
- chýbajúca telocvičňa
- rôzna miera flexibility učiteľov
- rezervy v pracovnej disciplíne
- dochádzka žiakov na vyučovanie
- povrchný prístup k učeniu sa zo strany žiakov
- nedostatočný záujem niektorých rodičov o spoluprácu so školou
- nemotivujúce finančné ohodnotenie zamestnancov pracujúcich nad rámec svojich povinností
PRRÍLEŽITOSTI
- pokračovanie obsahovej reformy vzdelávania, tvorba vlastného školského vzdelávacieho programu
- ŠKVP ako faktor ovplyvňujúci kompetencie žiakov
- posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj
- stabilizácia pedagogického zboru vytváraním dobrej pracovnej klímy
- posilňovanie podielu učiteľov na tvorbe obsahu vzdelávania
- hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov
- vytváranie priaznivého sociálneho, emocionálneho a pracovného prostredia
- možnosť ovplyvniť nielen vzdelávanie, ale i osobnostný profil žiaka
- práca s nadanými žiakmi
- podpora samostatnej práce žiakov, pomoc pri získavaní sebadôvery
- presadzovanie zdravého životného štýlu
- rozširovanie športových, záujmových a voľnočasových aktivít
- zapojenie do projektov zameraných na rozvoj školy a osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku i v zahraničí
- rozvíjanie tradícií školy
- spätná väzba od absolventov školy
- čerpanie finančných prostriedkov z EÚ
OHROZENIA:
- nepriaznivý demografický vývoj v okrese Hlohovec, klesajúci počet žiakov
- finančná závislosť školy od počtu prijatých žiakov
- nedostatok finančných prostriedkov na ohodnotenie učiteľov v rámci kariérneho rastu
- odchod kvalitných pedagógov zo školstva
- syndróm vyhorenia u niektorých učiteľov
- zvyšovanie konkurencie zo strany ostatných stredných škôl
- nedostatočná spolupráca medzi rodinou a školou
- nižšia vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl
- stresové faktory a ich vplyv na výkonnosť zamestnancov

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Uplatnenie absolventov Obchodnej akadémie v Hlohovci (september 2019)

 

 

Počet absolventov: 28

 

Zamestnaní: 10

 

Študujúci: 17

 

Materská dovolenka: 1

 

Práca alebo štúdium v zahraničí: 0

 

Nezamestnaní: 0

 

Absolventská prax: 0

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Ekonomika inak 0   Ing. Paula Šilhárová
Let´s speak English 23   Ing. Jana Fulierová
Literatúra a ja 14   PhDr. Stanislav Kamenčík
Nebojme sa matematiky 11   Ing. Viera Lipovská

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy s rodinou bola zabezpečená hlavne prostredníctvom Rodičovského združenia pri OA Hlohovec, jeho triednych aktívov a činnosti Rady rodičov pri OA Hlohovec.

Záujmy samosprávy, rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov a žiakov školy vyjadruje a presadzuje Rada školy pri Obchodnej akadémii v Hlohovci ako iniciatívny samosprávny orgán. Verejnosť sa podieľala na zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu najmä spoločenskou kontrolou, účasťou odborníkov z praxe na besedách a prednáškach ako i umožnením praxe našim študentom v podnikoch, organizáciách a firmách. Škola spolupracovala predovšetkým s týmito organizáciami a inštitúciami: Mestský úrad v Hlohovci, Mestské kultúrne centrum v Hlohovci, Mestská knižnica v Hlohovci, Centrum voľného času Dúha v Hlohovci, Domov dôchodcov Harmónia v Hlohovci, CPPaP v Hlohovci, Okresný úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Hlohovci, Okresné vlastivedné múzeum v Hlohovci, Slovenská priemyselná a obchodná komora, Ekonomická univerzita v Bratislave, Štátny stenografický ústav v Bratislave.

Počas Dňa otvorených dverí každoročne sprístupňujeme školu širokej verejnosti s cieľom oboznámiť záujemcov o štúdium s našim Školským vzdelávacím programom a aktivitami našich študentov. Na tzv. Business Street prezentujú študenti svoje schopnosti pri príprave rôznych prevádzok obchodu a služieb.

V uplynulom školskom roku sme zintenzívnili spoluprácu so základnými školami v okrese Hlohovec. Našu školu sme odprezentovali na triednych aktívoch rodičovského združenia na základných školách v Hlohovci a okolitých dedinách. Pre viaceré ZŠ sme pripravili workshop zameraný na finančnú gramotnosť žiakov.

O činnosti školy sme verejnosť pravidelne informovali prostredníctvom našej webovej stránky, našej stránky na FB, webovej stránky TTSK, Hlohovskej televízie a článkov v mesačníku Život v Hlohovci a Fraštacké noviny.

 

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Katarína Turzová

 

V Hlohovci, 3. októbra 2019

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23. septembra 2019

 

Novinky

Kontakt

  • Škola je k 31.08.2021 zrušená
    Tehelná 4, Hlohovec
  • 033/5559420

Fotogaléria