Ochrana osobných údajov

Školský vzdelávací program

   

                                                                                       

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ  PROGRAM

Obchodná akadémia

HLOHOVEC

 

 

 

 

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

ROK 2013

 

OBSAH

 

1            Úvodné identifikačné údaje

2            Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

3            Vlastné zameranie školy

3.1         Charakteristika školy

3.2         Charakteristika pedagogického zboru

3.3         Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

3.4         Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

3.5         Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca

3.6         Spolupráca so sociálnymi partnermi

4            Charakteristika školského vzdelávacieho programu

4.1         Popis školského vzdelávacieho programu

4.2         Základné údaje o štúdiu

4.3         Organizácia výučby

4.4         Zdravotné požiadavky na žiaka

4.5         Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

5            Profil absolventa študijného odboru 6317 M obchodná akadémia

5.1         Charakteristika absolventa

5.2         Kompetencie absolventa

5.2.1      Kľúčové kompetencie

5.2.2      Všeobecné kompetencie

5.2.3      Odborné kompetencie

6            Učebný plán

6.1         Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

7            Učebné osnovy študijného odboru 6317 M obchodná akadémia

8            Podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu

              v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

8.1         Materiálne podmienky

8.2         Personálne podmienky

8.3         Organizačné podmienky

8.4         Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

9            Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

              potrebami v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

10          Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov študijného odboru 6317 M obchodná   

               akadémia

10.1       Funkcie hodnotenia

10.2       Formy hodnotenia

10.3       Hodnotiaci štandard

10.3.1    Kritéria hodnotenia

10.3.2    Spôsoby a postupy hodnotenia

10.3.3    Nástroje hodnotenia

10.4       Hodnotenie a klasifikácia žiakov počas štúdia

10.4.1    Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov

10.4.2    Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu

10.4.3    Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu

10.5       Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia

10.5.1    Klasifikácia slovenského jazyk a literatúry

10.5.2    Klasifikácia vyučovacieho predmetu cudzí jazyk

10.6       Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť

10.6.1    Klasifikácia predmetov dejepis a občianska náuka

10.7       Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a príroda

10.7.1    Klasifikácia predmetov biológia a ekológia

10.8       Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami

10.8.1    Klasifikácia predmetu matematika

10.8.2    Klasifikácia predmetu informatika

10.9       Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb

10.9.1    Klasifikácia predmetu telesná a športová výchova

10.10     Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti odborné vzdelávanie

10.10.1  Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania

10.10.2  Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania

10.11     Hodnotenie a klasifikácia správania

10.12     Opatrenia vo výchove

10.13     Celkové hodnotenie

10. 14    Komisionálne skúšky

10.15     Sebahodnotenie žiaka

10.16     Maturitná skúška

 

 

1             ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE

 

Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Názov školského vzdelávacieho programu

Obchodná akadémia Hlohovec

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Doložka

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 07. februára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom.

Kód a názov študijného odboru

6317 M obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Dátum schválenia ŠkVP

26. august 2013

Miesto vydania

Obchodná akadémia

Tehelná 4, 920 01 Hlohovec

Platnosť ŠkVP

1. september 2013 začínajúc prvým ročníkom

Kontakty pre komunikáciu so školou:

Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

Fax

e-mail

Iné

Mgr. Katarína Turzová

riaditeľka

033/732 05 84

033/732 05 83

turzova.k@gmail.com

Mobil:

0905 391 116

 

Ing. Lívia Černušáková

štatutárna

zástupkyňa riaditeľky

033/742 14 27

033/732 05 83

lcernusakova@

gmail.com

 

Mobil:

0905 321 951

 

Gabriela Solčanská

sekretárka

033/730 16 40

033/732 05 83

oahc@zupa-tt.sk

 

 

Erika Richterová

hospodárka

033/732 05 76

033/732 05 83

richterova.erika@zupa-tt.sk

 

 

Ing.Soňa Sewaldová

účtovníčka

033/732 05 77

033/732 05 83

seewaldova.sona@zupa-tt.sk

 

 

Zriaďovateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Tel.: 033/555 91 11

e-mail: urad.vuc@trnava-vuc.sk

 

Hlohovec 25. 08. 2013                                                                     Mgr. Katarína Turzová

                                                                                                                riaditeľka školy                     

 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

 

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01. 09. 2013

 

 

 

01.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2017

1. Zrušenie predmetu geografia v II. ročníku

   (2 h/týžd.)

2. Začlenenie predmetu hospodárska geografia   do II. ročníka (2 h/týžd.)

3. Zmena názvu predmetu „štatistika“ na „hospodárske výpočty a štatistika“ 

4. Zrušenie predmetu podnikateľské vzdelávanie vo IV. ročníku (1 h/týžd.)

5. Začlenenie predmetu manažment osobných financií do IV. ročníka (1 h/týžd.)

1. Zrušenie predmetu hospodárske výpočty a štatistika v 1.ročníku (1 hod/týžd.)

2. Začlenenie predmetu tovaroznalectvo do 1.ročníka (1 hod/týžd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných učebných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II a vyplývajú aj z komplexnej analýzy školy.

 

Ciele vzdelávania v našej škole, ktoré sú vymedzené týmto vzdelávacím programom, smerujú do troch základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti a príprava na pracovné uplatnenie a celoživotné vzdelávanie.  

 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi v súlade so školským zákonom:

a)      získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,

b)      ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať,

c)      naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,

d)     rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce,

e)      posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,

f)       získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

g)      pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami náboženskej tolerancie,

h)      naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,

i)        naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,

j)        získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

 

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u nich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Chceme vytvárať kvalitné podmienky pre rozvoj vedomostí, zručností a návykov každého žiaka s ohľadom na jeho rozumové a fyzické možnosti. Chceme byť otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej činnosti a napĺňať tak našu víziu:

 

 

 

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA HLOHOVEC -  DOBRÁ VOĽBA PRE ŽIVOT

 

*            Stratégiu rozvoja školy budeme realizovať s dôrazom na:

a)      prípravu a tvorbu vlastného školského vzdelávacieho programu s cieľom:

·         uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, keď žiak prestáva byť objektom vzdelávania, ale stáva sa subjektom a rozhodujúcim činiteľom vzdelávania,

·         priblížiť školské vzdelávanie každodennému životu a praxi v zmysle starej latinskej múdrosti „Non scholae, sed vitae discimus“ – „Nie pre školu, ale pre život sa učíme“ a tento trend podporovať hlavne v odbornom vzdelávaní posilňovaním prepojenia odborných predmetov s praxou.

·         zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzích jazykov a pokračovať v projekte CLIL – integrované vyučovanie anglického jazyka, odborných predmetov a nejazykových predmetov,   

·         skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií hlavne prostredníctvom predmetu ECDL v rámci ktorého žiaci budú mať možnosť pripraviť sa na získanie Európskeho vodičského preukazu na počítač, ktorý je medzinárodne uznávaný a má časovo neobmedzenú platnosť, 

·         zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri rozvíjaní ich kompetencií a dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov,

·         podporovať a rozvíjať špecifické záujmy žiakov,

·         vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie,

·         podporovať ohľaduplnú komunikáciu a multikultúrnu orientáciu,

·         zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky.

 

b)      posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:

·         rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,

·         podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov s dôrazom na prácu s informačno-komunikačnými technológiami,

·         posilňovať podiel učiteľov na tvorbe obsahu vzdelávania,

·         rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.

 

c)      podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:

·         rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – rodičom,

·         rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov,

·         vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,

·         odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd,

·         viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,

·         zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,

·         nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,

·         presadzovať zdravý životný štýl,

·         vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,

·         vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.

d)      skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom:

·         zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít,

·         podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu,

·         aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu,

·         spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky zamestnanosti v Hlohovci a našom regióne,

·         vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností a poznatky,

·         pokračovať v osvedčenej spolupráci Domovom dôchodcov Harmónia a ďalšími zariadeniami a organizáciami v regióne,

·         rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami zameranými na zabezpečenie potrieb žiakov i na charitatívnu činnosť,

·         Propagovať školu a jej aktivity prostredníctvom vlastnej webovej stránky, v spolupráci s HTV i publikačnou činnosťou v printových médiách.

e)      Zlepšenie materiálneho vybavenia a estetického prostredia budovy školy  s cieľom:

·         skvalitňovať vybavenie školy informačno-komunikačnými technológiami,

·         využívať materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,

·         udržiavať vysoký štandard estetickej úpravy interiéru školy,

·         postupne rekonštruovať budovu školy, s cieľom dosiahnuť úsporu v spotrebe energií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3             VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

 

Obchodná akadémia Hlohovec leží v tichej uličke, do ktorej sa dostanete, ak odbočíte vľavo z hlavnej cesty vedúcej na Nitru. Zvonku síce pôsobí nenápadným dojmom a obyvatelia Hlohovca si jej vstupnú časť pamätajú ako  bývalú materskú školu, každého návštevníka však hneď po vstupe do budovy prekvapí architektonicky veľkoryso riešená prístavba, vďaka ktorej škola získala na jedinečnosti. Obchodná akadémia v Hlohovci vznikla v šk. r. 1992/1993 za podpory MsÚ Hlohovec a Školskej správy Bratislava VII ako reakcia na spoločensko-politické zmeny v našej spoločnosti a vyplnila tak veľkú medzeru v oblasti stredného školstva, ktorú Hlohovec a okolie dlhodobo pociťovali. V roku 1994 sa škola presťahovala do súčasných priestorov na Tehelnej ulici a v plnej miere potvrdila opodstatnenosť svojho vzniku. Vošla do povedomia širokej verejnosti, získala si jej dôveru a prejavila celkovú životaschopnosť. Významné postavenie a dôležitá úloha školy nášho typu v Trnavskom kraji sa posilnila hlavne v poslednom období, kedy sa náš región stal dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou, ktorá prilákala viacerých zahraničných investorov a postavila tak do popredia otázku vzdelanosti a odbornosti.

 

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, aké priority si máme stanoviť a ako postupovať, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň. Naša škola okrem plnohodnotnej prípravy žiakov na ďalšie štúdium poskytuje absolventom široké možnosti uplatnenia sa v praxi. Našou odpoveďou na požiadavky trhu práce ako i potreby celoživotného vzdelávania formulované v Národnej správe o celoživotnom vzdelávaní predloženej Ministerstvom školstva SR Európskej komisii je snaha o vytvorenie podmienok pre prístup občanov k vzdelávaniu a nadobúdaniu nových zručností. V súlade s víziou celoživotného vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji chce Obchodná akadémia v Hlohovci fungovať v rámci otvoreného regionálneho systému vzdelávania a klásť dôraz hlavne na tieto oblasti:  

 

Ovládanie cudzích jazykov

  • Naša škola od šk. r. 2006/2007 realizuje projekt CLIL – integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov. Je to vzdelávacia metóda vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. V tomto projekte budeme pokračovať i naďalej, pretože zodpovedá najnovším trendom vo výchove a vzdelávaní.
  • V rámci predmetu ECDL majú žiaci možnosť získať európsky „vodičák na počítač“. ECDL je medzinárodne uznávaný certifikát, doporučený v rámci EÚ ako štandard počítačovej vzdelanosti, ktorý prispieva k zefektívneniu využívania výpočtovej techniky, zvýšeniu vlastnej pracovnej výkonnosti, výhodnejšej pozícii pri výbere zamestnania a širšej možnosti uplatnenia na trhu pracovných síl v SR a vo svete.

 

Podnikateľské zručnosti

  • Do výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzame vyučovacie predmety zamerané na nadobúdanie a rozvíjanie podnikateľských zručností – manažment osobných financií. Žiaci majú možnosť zapájať sa do alternatívnych e-learningových projektov o ekonomike, podnikaní a svete financií:

-     Globálny etický program

-     Online ekonómia

 

 

 

Prepojenie vzdelávania s praxou

  • S cieľom zlepšiť východiskovú pozíciu našich absolventov na trhu práce každoročne organizujeme pre žiakov 3. a 4. ročníka Štátnu skúšku z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie.
  • Špecifické postavanie medzi odbornými predmetmi má predmet cvičná firma, ktorý je mostom medzi teóriou a praxou a pružne reaguje na požiadavky hospodárstva. Z cieľov výchovy a vzdelávania v cvičnej firme je  potrebné vyzdvihnúť potrebu rozvíjania multidisciplinárnych zručností tzv. kľúčových kompetencií: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť.    
  • Žiaci 3. ročníka ako povinný vyučovací predmet absolvujú prax v rozsahu 10 pracovných dní.
  • Vďaka grantom získaným z Programu celoživotného vzdelávania Leonardo/Erasmus sa naši žiaci opakovane zúčastnili zahraničnej odbornej praxe v Španielsku a Anglicku.

 

Požiadavky zamestnávateľov

 

V júni 2008 získala naša škola od Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky

pre ďalšie vzdelávanie akreditáciu pre vzdelávacie aktivity z oblasti administratívy a korešpondencie:

 

·    Normalizovaná úprava písomností

·       Písanie všetkými desiatimi

V prípade záujmu sme schopní zabezpečiť vzdelávanie s možnosťou získať osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 

·               Silné stránky školy

 

*      kvalitný kolektív pedagogických zamestnancov motivovaný k stálemu zvyšovaniu vlastnej kvalifikácie,

*      dobré materiálno-technické vybavenie školy,

*      široké možnosti uplatnenia absolventov,

*      dobrá úroveň vyučovania cudzích jazykov a odborných predmetov, projekt CLIL,

*      bohatá ponuka školských a mimoškolských aktivít,

*      priaznivá klíma školy,

*      dobré podmienky pre integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

*      zapojenie školy do projektov Comenius, Leonardo,Erasmus+.

 

·               Slabé stránky školy

*      poddimenzovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,

*      chýbajúca telocvičňa,

*      zlá dochádzka žiakov do školy,

*      nedostatočný záujem rodičov o spoluprácu so školou.

 

·               Príležitosti školy

*      rastúci záujem o ekonomické vzdelávanie,

*      modernizácia a racionalizácia vyučovania,

*      individuálny prístup k žiakom,

*      možnosť čerpania finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov,

*      uplatnenie našich absolventov na európskom trhu práce,

*      obsahová reforma vzdelávania,

*      koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme,

*      fungujúca spolupráca so zamestnávateľmi, sociálnymi partnermi, zriaďovateľom.

 

·               Ohrozenia školy

*      nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku, znižovanie počtu žiakov deviatych ročníkov,

*      nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl,

*      odchod kvalitných pedagógov zo školstva ako dôsledok slabého finančného ohodnotenia,

*      nedostatočná spolupráca medzi rodinou a školou.

 

3.1        Charakteristika školy

 

V Obchodnej akadémii Hlohovec majú žiaci možnosť vzdelávať sa v dennom štúdiu v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Škola disponuje veľmi dobrým materiálno-technickým vybavením. Výchovno-vyučovací proces zabezpečujeme v 12 klasických učebniach, 2 odborných učebniach ADK, 4 odborných učebniach informatiky, 2 odborných jazykových učebniach, odbornej učebni pre cvičnú firmu, odbornej učebni modernizácie vzdelávania  a multimediálnej učebni. Žiaci majú k dispozícii školskú knižnicu, posilňovňu, bufet, šatne, školskú jedáleň. V podkroví je zriadená relaxačná zóna, kde žiaci môžu tráviť voľné chvíle. V škole je 8 kabinetov pre učiteľov, zborovňa, spoločenská  miestnosť a miestnosti pre riadenie a administratívu. V spoločných priestoroch školy je bezdrôtové sieťové pripojenie na internet (WIFI). V areáli školy  máme vybudované hádzanárske a basketbalové ihrisko a doskočisko pre skok do výšky a do diaľky. Všetky miestnosti a zariadenia v škole si náležite šetríme a snažíme sa ich udržiavať na vysokej estetickej a hygienickej úrovni. Pre budúce obdobie a komplexné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa nám javí ako nevyhnutná potreba vybudovania telocvične, ako i úprava podkrovných priestorov za účelom zriadenia spoločenskej miestnosti. V prípade, že nám budú poskytnuté finančné prostriedky na údržbu a rekonštrukciu, chceme ich využiť na výmenu strešných okien v podkroví, ktoré počas silnejších dažďov zatekajú. Na zlepšenie vybavenia odborných učební informačno-komunikačnými technológiami využijeme okrem rozpočtových finančných prostriedkov tiež peňažné dary a granty získané v rámci nami predložených projektov a z prostriedkov Rodičovského združenia pri OA Hlohovec. Na služobné účely nám od júna 2008 slúži osobný automobil FABIA COMBI, zakúpený z kapitálových výdavkov.

 

Výchovno-vzdelávací proces je zastrešovaný 3 predmetovými komisiami:

 

-       Predmetová komisia odborných predmetov, matematiky a informatiky

-       Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov, telesnej a športovej výchovy

-       Predmetová komisia jazykov a CLIL

Žiakom i rodičom je k dispozícii výchovný poradca a koordinátor protidrogovej prevencie. Záujmy samosprávy, rodičov, žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy vyjadruje a presadzuje Rada školy pri OA v Hlohovci ako iniciatívny samosprávny orgán. Záujmy žiakov zastupuje Rada žiakov pri OA Hlohovec, ktorá organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

 

 

3.2         Charakteristika pedagogického zboru

 

Stabilizovaný pedagogický zbor tvoria učitelia, ktorých priemerný vek je okolo 40 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť a ich schopnosti a skúsenosti sú stavebným kameňom kvalitného vzdelávania v našej škole. Aktívne sa podieľajú na tvorbe obsahu vzdelávania, premýšľajú o svojej práci, ponúkajú čo možno najefektívnejšie metódy a formy práce a cítia spoluzodpovednosť za chod a fungovanie celej školy. Viacerí z nich si svoje vzdelanie rozšírili vykonaním štátnej rigoróznej alebo dizertačnej skúšky. Svoje odborné a pedagogické skúsenosti využívajú v publikačnej činnosti i ako lektori a multiplikátori v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov i širokej verejnosti. Pozitívnu motiváciu, o ktorú sa v škole snažíme, svojou činnosťou podporuje i výchovná poradkyňa, ktorá je k dispozícii žiakom, učiteľom i rodičom. Vedenie školy má okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu.

 

 

3.3     Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

 

Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov je súčasťou ročného plánu školy. Manažment školy považuje za prioritné tieto ciele:

 

Ø    Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.

Ø    Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať)       pedagogických zamestnancov. 

Ø    Motivovať pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,             zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.

Ø    Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre       tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.

Ø    Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru.

Ø    Pripravovať  pedagogických  zamestnancov  na  výkon  špecializovaných  funkcií,  napr.            triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.

Ø    Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba     pedagogickej dokumentácie.

Ø    Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod.

Ø    Zhromažďovať a rozširovať progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.

Ø    Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných  a metodických            informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.

Ø    Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

 

 

 

 

 

3.4     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školského vzdelávacieho programu, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na vzájomnú spoluprácu predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, na krúžkovú činnosť, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne a triednych učiteľov a činnosť nepedagogických zamestnancov. Na hodnotenie zamestnancov školy použijeme tieto metódy:

 

Ø   Pozorovanie (hospitácie)

Ø   Rozhovor

Ø   Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané

naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.)

Ø   Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

Ø   Hodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov manažmentom školy

Ø   Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)

Ø   Hodnotenie učiteľov žiakmi

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje podľa Zásad a kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov, ktoré boli vypracované v súlade s platnou legislatívou a sú prílohou Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Obchodnej akadémie v Hlohovci.

 

 

3.5     Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca

 

Naša škola sa aktívne zapája do projektov, ktoré prispievajú k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu, k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov, k zlepšovaniu materiálno-technického vybavenia školy. Od šk. r. 2006/2007 realizujeme v spolupráci s Katedrou jazykov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre projekt CLIL – integrované vyučovanie anglického jazyka, odborných predmetov a nejazykových predmetov zameraný na efektívne získavanie komunikačných schopností v cudzom jazyku. V rámci odborných predmetov sa žiaci zapájajú do e-learningových projektov Investland, Myslieť ekonomicky, Poznaj svoje peniaze, Banky v akcii, Európsky diár, Učme sa inak. Významné úspechy a ocenenia dosiahla škola pri zapojení sa  projektu e-Twinning.

 

Učitelia boli zapojení do viacerých projektov a programov zameraných na modernizáciu spôsobu vyučovania a zmenu jeho obsahu:

 

Ø   „Digitalizácia vyučovania – tvorba elektronických digitálnych podkladov pre vyučovanie na školách“

Ø   „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“ (ESF).

Ø   „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“ (ESF).

Ø   „Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností manažmentu a marketingu školy“ (ESF).

Ø   „Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách“ (ESF).

Ø   Comenius    ďalšie   vzdelávanie   pedagogických   zamestnancov

 

V rámci Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci sme získali finančné prostriedky na realizáciu projektu „Zahraničná odborná prax študentov Obchodnej akadémie Hlohovec“, naši žiaci sa opakovane zúčastnili odbornej praxe v Španielsku a v rokoch 2013, 2014,2015 vybraní žiaci absolvovali  2 týždňovú odbornú prax v Londýne.

 

V Programe celoživotného vzdelávania Comenius Školské partnerstvá naša škola participovala spolu s partnerskými školami v Nemecku, Švédsku a Španielsku na multilaterálnom projekte Being Young in Europe.

Od septembra 2013 do júna 2015 je škola zapojená do ďalšieho multilaterálneho projektu v programe Comenius spolu s partnerskými školami v Anglicku, Belgicku, Poľsku a na Cypre.

 

3.6     Spolupráca so sociálnymi partnermi

 

Škola rozvíja rôzne formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Rodičia našich žiakov sú členmi Rodičovského združenia pri OA Hlohovec, ktoré je naším významným partnerom. Na triednych schôdzkach združenia sú rodičia pravidelne informovaní o priebehu vzdelávania žiakov a aktuálnych problémoch. Traja zástupcovia rodičov sú členmi Rady školy pri OA Hlohovec. Rodičia sú o dianí v škole informovaní i prostredníctvom webovej stránky školy. Naším cieľom je zlepšiť komunikáciu s rodičmi a zvýšiť ich záujem o činnosť školy, sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z foriem spolupráce je Deň otvorených dverí, ktorý každoročne organizujeme. Verejnosť sa na výchovno-vzdelávacom procese podieľa najmä spoločenskou kontrolou a účasťou odborníkov z praxe na besedách a prednáškach. Dôležitá je i naša spolupráca s podnikmi, organizáciami, firmami a inštitúciami, ktoré našim žiakom umožňujú absolvovať odbornú prax, prípadne podporujú našu školu i sponzorsky – Bekaert, Slovenská sporiteľňa, Sociálna poisťovňa a iné.

 

Naša škola kladie veľký dôraz i na výchovu žiakov k sociálnemu cíteniu a v tomto smere je obojstranne prínosná naša spolupráca s Domovom dôchodcov Harmónia v Hlohovci a viacerými detskými domovmi.

 

Z odborného hľadiska vítame našu spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Pedagogickou fakultou UKF v Nitre. Dobré vzťahy máme s regionálnymi inštitúciami ako sú Mestský úrad v Hlohovci, Mestské kultúrne centrum v Hlohovci, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Centrum voľného času Dúha v Hlohovci, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Okresná pedagogicko-psychologická poradňa v Hlohovci, Slovenská priemyselná a obchodná komora a iné.

 

O našej činnosti verejnosť pravidelne informujeme prostredníctvom našej webovej stránky  www.oahlohovec.edupage.sk, Hlohovskej televízie, časopisov Život v Hlohovci, Župný spravodajca, Slovenský stenograf i ďalších printových médií.   

 

 

 

4             CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne v súlade s platnou legislatívou.   

4.1        Popis školského vzdelávacieho programu

Zámerom vzdelávania v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia je pripraviť žiaka na úspešný, zmysluplný a zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život v podmienkach meniaceho sa sveta. Vzdelávanie vymedzené týmto vzdelávacím programom vytvára predpoklady pre získanie odbornej kvalifikácie, ale zároveň je kvalitnou prípravou pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu.

Absolventi sa uplatnia v širokom spektre ekonomických, obchodno-podnikateľských, administratívnych a organizačných činností vo všetkých typoch organizácií a získané vedomosti a zručnosti môžu rozvíjať ďalším vzdelávaním. Podporujeme rozvoj všeobecne použiteľných kľúčových kompetencií a veľký dôraz kladieme na jazykové vzdelávanie, získavanie zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií a prepojenie vzdelávania s praxou. Vzdelávanie smerujeme k tomu, aby žiak v primeranej miere naplnil tieto štyri základné ciele:

 

Ø   Učiť sa poznávať – naučiť sa osvojiť si nástroje pochopenia sveta a rozvíjať schopnosti nevyhnuté k učeniu sa.

Ø   Učiť sa rozhodovať – naučiť sa tvorivo zasahovať do svojho životného, pracovného a spoločenského prostredia.

Ø   Učiť sa existovať – porozumieť vlastnej osobnosti a jej vytváraniu s všeobecne akceptovanými morálnymi hodnotami.

Ø   Učiť sa žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými – vedieť spolupracovať s ostatnými a podieľať sa na živote spoločnosti a nájsť si v nej svoje miesto.

 

Všeobecná zložka vzdelávania nadväzuje na všeobecné vedomosti žiakov zo základnej školy a vychádza so skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu.

 

V oblasti jazykového vzdelávania žiaci rozvíjajú svoje kompetencie v materinskom jazyku a dvoch cudzích jazykoch. Vzdelávanie a príprava je zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Od 3. ročníka majú žiaci možnosť zdokonaľovať svoje kompetencie v cudzom jazyku v predmete cudzí jazyk v praxi. To vytvára dostatočný priestor pre ovládnutie cudzieho jazyka na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám maturitnej skúšky. V 3. a 4. ročníku majú žiaci možnosť študovať tretí cudzí ako voliteľný predmet. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, ekológie a biológie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.

 

Odborné vzdelávanie predstavuje súbor základných odborných informácií – súhrn principiálnych vedomostí a zručností uvedených v profile absolventa.

Teoretické vzdelávanie zahŕňa osem základných vzdelávacích štandardov: svet práce, pravidlá riadenia osobných financií, spotrebiteľská výchova, ekonomika a právo, manažment, marketing, účtovníctvo a dane, komunikácia.

 

Praktická príprava je vzdelávacia oblasť, ktorej cieľom je poskytnúť žiakovi schopnosť vedieť aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. Rozvíja u žiakov odborné zručnosti potrebné pre pracovné činnosti vo výrobných, obchodných odbytových podnikoch, v strediskách beauty služieb, cestovného ruchu, hotelierstve a gastronómii. Rozvíja podnikateľské myslenie v oblastiach spojených s výrobou, odbytom, skladovaním a ošetrovaním tovaru a v oblasti služieb.

 

Vzdelávacie štandardy sú zvolené tak, aby umožnili žiakovi prakticky používať zásady správnej výrobnej a prevádzkovej praxe, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Žiak si prakticky osvojí zásady komunikácie so zákazníkom, zásady prijímania objednávky, inkasovania a vyúčtovania a reklamácie.

Žiak si prehlbuje svoje vedomosti a zručnosti v cvičnej firme alebo v rámci praktických ekonomických cvičení, ktoré mu slúžia ako náhrada reálnej hospodárskej praxe. Simulácia ako metóda poskytuje žiakovi možnosti rozvíjať a uskutočňovať alternatívy, dokázať predpovedať následky rôznych rozhodnutí, vedieť bez následkov riešiť rôzne situácie a naučiť sa spoznávať reakcie systémov pri zmene určitých situácií bez toho, aby pri chybách vznikla škoda. Učí sa riešiť komplexné hospodárske, obchodné a iné prípady. Osvojuje si elementárne zásady práce s jednotlivcami i menším kolektívom, zoznamuje sa s činiteľmi ovplyvňujúcimi úspešnosť manažérskej práce a samostatného podnikania.

 

 

Školský vzdelávací program Obchodná akadémia  je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy (kapitola 9).

 

Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe vypracovaných kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so žiakom a jeho rodičmi. Vnútorný systém kontroly a hodnotiaci žiakov je rozpracovaný v kapitole 10. tohto vzdelávacieho programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2        Základné údaje o štúdiu

Kód a názov študijného odboru: 6317 M obchodná akadémia

                                                       

Dĺžka štúdia:

4 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

 

 

Vyučovací jazyk

 

slovenský jazyk

Nevyhnutné vstupné podmienky na štúdium

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

 

Vysvedčenie o maturitnej skúške

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie:

- v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, poskytujúcich osobné, prevádzkové, beauty služby, v obchode, cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii,

- ako výkonný  pracovník, manažér strednej úrovne, alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

Možnosti ďalšieho štúdia:

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. 

 

4.3        Organizácia výučby

 

Výučba je realizovaná z veľkej časti v rámci systému vyučovacích hodín. Vyučovacie predmety obsahujúce väčšiu mieru konkrétnych praktických poznatkov, ktoré je treba sústavne precvičovať a upevňovať, sú vyučované v skupinách rozdelených podľa platnej legislatívy. Výučba je umiestnená spravidla do odborných učební, vybavených potrebnou technikou. Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenia a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práce a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov. Vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií a pod. Uplatňované metódy sú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy budú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.

 

Okrem klasických vyučovacích hodín sú do učebného plánu začlenené i ďalšie organizačné formy. V rámci telesnej výchovy a výchovy k ochrane života a zdravia sú to predovšetkým lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, účelové cvičenia, Kurz na ochranu života a zdravia,  športový deň a rôzne športové súťaže.  Na zvýšenie motivácie k nadobúdaniu vedomostí a zručností v jednotlivých predmetoch sú organizované školské kolá predmetových olympiád a súťaží:

 

Ø  Olympiáda v slovenskom jazyku

Ø  Olympiáda v anglickom jazyku

Ø  Olympiáda v nemeckom jazyku

Ø  Mladý účtovník

Ø  Kredit

Ø  Súťaž v spracovaní informácií na počítači

Ø  Hollého pamätník

Ø  Matematický klokan

Ø  Biblická olympiáda

Ø  Genius Logicus

 

V rámci odborného vzdelávania sa žiaci pravidelne zúčastňujú na Veľtrhu cvičných firiem. V 3. ročníku je samostatným vyučovacím predmetom prax, ktorá sa realizuje v rozsahu 10 pracovných dní a člení sa na učebnú a odbornú prax. Výučba je v priebehu štúdia doplnená systémom odborných exkurzií, poznávacích zájazdov, prednášok, besied, výchovných koncertov, návštev divadelných a filmových predstavení, ktoré sú súčasťou plánu práce školy na konkrétny školský rok.

 

Organizácia školského roka sa riadi podľa Pedagogicko-organizačných pokynov, ktoré na aktuálny školský rok vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

 

Naši žiaci majú v súlade s platnou legislatívou možnosť v priebehu štúdia:   

 

Ø  prerušiť štúdium

Ø  prestúpiť na inú školu

Ø  opakovať ročník

Ø  postúpiť do vyššieho ročníka

Ø  zanechať štúdium

Ø  študovať podľa individuálneho učebného plánu

Ø  študovať na zahraničnej škole obdobného typu

 

Uvedené možnosti povoľuje riaditeľka školy v súlade s platnou legislativou na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka.

 

 

4.4        Zdravotné požiadavky na žiaka

Na prijatie do študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je potrebný z hľadiska zdravotných požiadaviek na žiaka lekársky posudok, vyplnený na druhej strane prihlášky na štúdium na strednej škole, ktorým dorastový lekár potvrdí, že uchádzač je telesne schopný vykonávať práce podľa odboru štúdia, na ktorý sa hlási.

 

4.5        Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcej práci  vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov. Škola uplatňuje všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP:

a)      Technické opatrenia – spočívajú v udržiavaní priestorov školy v podmienkach zodpovedajúcich požiadavkám stanovených v zdravotníckych predpisoch. Takýto stav dosahujeme najmä revíziami, pravidelnou údržbou, odstraňovaním závad a pod.                                                   

b)      Organizačné opatrenia – spočívajú v takej úprave pracovného režimu a organizácie práce, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo pôsobenie škodlivých alebo nepriaznivých vplyvov práce a pracovného prostredia. Tieto opatrenia sa uskutočňujú napr. dodržiavaním zásad psychohygieny pri zastavovaní rozvrhu hodín a prestávok, stanovením vykonávania dozoru podľa platných predpisov a pod.

c)      Výchovné opatrenia – tvorí ich predovšetkým celkový systém riadenia a stimulácie k bezpečnej práci, systém pravidelných školení, overovania vedomostí a pod. Pri činnostiach organizovaných školou pedagogický zamestnanec preukázateľným spôsobom poučí žiakov o ich povinnostiach správať sa tak, aby neohrozovali svoje zdravie ani zdravie iných.

Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria medzi základnú dokumentáciu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5             PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

       6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA

5.1        Charakteristika absolventa

Absolvent štvorročného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je to pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracovaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím).

Absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Má schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapája do života spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizuje podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu i za prácu ostatných. Po absolvovaní Školského vzdelávacieho programu Obchodná akadémia získa zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré vie  efektívne využívať pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

 

 

5.2   Kompetencie absolventa

 

5.2.1 Kľúčové kompetencie

 

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k tomu, aby si žiak vytvoril zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu.

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.

 

Absolvent má:

 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,

- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,

  morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom

  existuje,

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,

- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,

- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia

  a potreby,

- definovať svoje ciele a prognózy,

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné

     technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku

 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti.

 

Absolvent má:

 

- vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

- vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

- riešiť matematické príklady a rôzne situácie,

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné

  zdroje,

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,

- hodnotiť kriticky získané informácie,

- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,

- overovať a interpretovať získané údaje,

- pracovať s elektronickou poštou,

- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými

  technológiami.

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

 

Absolvent má:

 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu,

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,

- motivovať pozitívne seba a druhých,

- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

- stanoviť priority cieľov,

- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre

  ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú

  schopní určené kompetencie zvládnuť,

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,

- diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne

  počúvať druhých,

- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,

- uzatvárať jasné dohody,

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,

- analyzovať hranice problému,

- identifikovať oblasť dohody a rozporu,

- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady

  a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu

  konečného optimálneho riešenia,

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,

- pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve,

- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch

  a osobnostnom raste,

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti

  posudzovať návrhy druhých,

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať

  osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe

  k druhým.

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Odborné kompetencie

 

a) Požadované vedomosti

 

Absolvent má:

 

- charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba,

   rozdeľovanie, výmena a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov

   a služieb,

- vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka,

- popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany

  životného prostredia,

- zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom

  a spoločnosťou.

 

b) Požadované zručnosti

 

Absolvent vie:

 

- aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania

  a vystupovania,

- pracovať s odbornou literatúrou,

- nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami

  ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie,

- hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny

  ekonomický výsledok,

- aplikovať estetické hľadiská v praxi,

- aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti

  a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,

- získať informácie o všeobecných ľudských právach.

 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

 

Absolvent sa vyznačuje:

 

- empatiou, toleranciou,

- vytrvalosťou, flexibilitou,

- kreativitou, komunikatívnosťou,

- spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou,

- diskrétnosťou a zodpovednosťou,

- iniciatívnosťou, adaptabilnosťou.

 

 

 

 

 

 

6        UČEBNÝ PLÁN           -  platný od 01. 09. 2017 počnúc 1. ročníkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Škola (názov, adresa)

 

 

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

 

Názov ŠKVP

Obchodná akadémia Hlohovec

Kód a názov  ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317 M obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

Druh školy

Štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

65

36

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra a)

3                              

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a), b)

3

3

3

4

13

Druhý cudzí jazyk  a), b)

3

3

3

2

11

Človek a hodnoty

 

 

 

 

2

Etická výchova/Náboženská výchova  c), a)   

1

1

 

 

2

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

5

Dejepis

1

1

 

 

2

Občianska náuka

Človek a príroda

1

1

1

 

3

3

 

 

 

 

Geografia

2

 

 

 

2

Biológia

Matematika a práca s informáciami

1

 

 

 

1

11

 

 

 

 

Matematika

Informatika   a)

3

2

2

2

9

2

1

1

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova   a)

 

 

 

 

8

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

Teoretické vzdelávanie

 

 

 

 

67

34

 

 

 

 

Ekonomika     a)

3

4

3

3

13

Administratíva a korešpondencia   a)

 

 

1

1

2

Hospodárska geografia

 

2

 

 

2

Účtovníctvo    a)

 

3

3

2

8

Makroekonómia

 

 

 

2

2

Tovaroznalectvo

1

 

 

 

1

Právo

Hospodárske výpočty a štatistika

 

 

 

2

2

 

2

 

 

3

Sociálna komunikácia

2

 

 

 

2

Praktické vzdelávanie

 

 

 

 

33

Cvičenia z administratívy a korešpondencie a)

3

2

1

1

7

Cvičenia z účtovníctva     a)

 

1

2

2

5

Cvičenia z ECDL    f), a)

3

2

3

2

10

Manažment osobných financií    a)

 

 

2

1

3

Cvičná firma praktikum    a)

 

 

2

2

4

Voliteľné predmety

 

 

 

 

4

Cudzí jazyk v praxi   e), a)

 

 

 

 

 

Marketing      e), a)          

 

 

 

 

 

Taliansky jazyk    e), a)

 

 

 

 

 

Ruský jazyk    e), a)

 

 

 

 

 

Spolu

33

33

33

33

132

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode  h)

 

 

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia   h)

 

 

 

 

 

Účelové cvičenia  h)

 

 

 

 

 

             

 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Maturitná skúška

-

-

-

1

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie)       g)

odborná prax     d)

7

7

7

6

Účasť na odborných akciách

 

 

 

 

Spolu týždňov

40

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu:

 a)     Trieda sa môže deliť na skupiny pri počte  minimálne 20 žiakov v triede.

 b)     Vyučujú sa dva jazyky: jazyk anglický a jazyk nemecký. Prvým cudzím jazykom je jazyk, ktorý sa žiak učil na ZŠ a v jeho štúdiu pokračuje v obchodnej akadémii. Prvý cudzí jazyk má dotáciu hodín v 1., 2. a 3. ročníku 3 hodiny týždenne, v 4. ročníku 4 hodiny týždenne. Dotácia hodín druhého cudzieho jazyka je v 1. , 2. a 3. ročníku 3 hodiny týždenne, v 4. ročníku 2 hodiny týždenne.

c)      Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.

d)      Predmet odborná prax je samostatným vyučovacím predmetom, realizuje sa v 3. ročníku

v  rozsahu 10 pracovných dní, člení sa na učebnú a odbornú prax. Učebnú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením učiteľa, odbornú prax pod priamym vedením

koordinátorov praxe. Predmet prax je klasifikovaný, nemá dotáciu hodín (nezobrazuje

sa v celkovom  počte týždenných vyučovacích hodín – teda ani v úväzku učiteľa).

e)      Voliteľné predmety sú zaradené podľa učebného plánu do 3. a 4. ročníka, s dotáciou 2 hodiny týždenne. Pre žiaka v 3. ročníku spolu 4 hodiny  týždenne, vo 4. ročníku spolu 4 hodiny týždenne.

f)      V predmete ECDL obsah vychádza zo sylabu ECDL, ktorý podrobne stanovuje obsah požadovaných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov. Obsah znalostí a zručností sa delí do siedmich tematických celkov – modulov. Po úspešnom absolvovaní štandardizovaných testov môžu žiaci získať Európsky vodičský preukaz na počítač (Certifikát ECDL), ktorý je medzinárodne rešpektovaný, má časovo neobmedzenú platnosť a je dokladom o schopnosti efektívne využívať základné informačné technológie.

g)      Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-

         vzdelávacieho procesu. Vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

h)       Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode. Obsah učiva ochrana života a zdravia sa realizuje účelovými cvičeniami v 1. a 2. ročníku v rozsahu 6 hodín v každom polroku raz a kurzom na ochranu života a zdravia v 3. ročníku, ktorý trvá 3 dni po 6 hodín. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu 5 vyučovacích dní (min. 15 hodín) v 1. ročníku ako lyžiarsky výcvikový kurz a v 2. ročníku ako letný výcvikový kurz.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6        UČEBNÝ PLÁN     -  platný od 01. 09. 2014 počnúc 1. ročníkom     

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

Škola (názov, adresa)

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

 

 

Názov ŠKVP

Obchodná akadémia Hlohovec

 

Kód a názov  ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

 

Kód a názov študijného odboru

6317 M obchodná akadémia

 

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 

Dĺžka štúdia

4 roky

 

Forma štúdia

Denná

 

Druh školy

Štátna

 

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

65

36

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra a)

3                              

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a), b)

3

3

3

4

13

Druhý cudzí jazyk  a), b)

3

3

3

2

11

Človek a hodnoty

 

 

 

 

2

Etická výchova/Náboženská výchova  c), a)   

1

1

 

 

2

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

5

Dejepis

1

1

 

 

2

Občianska náuka

Človek a príroda

1

1

1

 

3

3

 

 

 

 

Geografia

2

 

 

 

2

Biológia

Matematika a práca s informáciami

1

 

 

 

1

11

 

 

 

 

Matematika

Informatika   a)

3

2

2

2

9

2

1

1

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova   a)

 

 

 

 

8

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

Teoretické vzdelávanie

 

 

 

 

67

34

 

 

 

 

Ekonomika     a)

3

4

3

3

13

Administratíva a korešpondencia   a)

 

 

1

1

2

Hospodárska geografia

 

2

 

 

2

Účtovníctvo    a)

 

3

3

2

8

Makroekonómia

 

 

 

2

2

Právo

Hospodárske výpočty a štatistika

 

 

 

2

2

1

2

 

 

3

Sociálna komunikácia

2

 

 

 

2

Praktické vzdelávanie

 

 

 

 

33

Cvičenia z administratívy a korešpondencie a)

3

2

1

1

7

Cvičenia z účtovníctva     a)

 

1

2

2

5

Cvičenia z ECDL    f), a)

3

2

3

2

10

Manažment osobných financií    a)

 

 

2

1

3

Cvičná firma praktikum    a)

 

 

2

2

4

Voliteľné predmety

 

 

 

 

4

Cudzí jazyk v praxi   e), a)

 

 

 

 

 

Marketing      e), a)          

 

 

 

 

 

Taliansky jazyk    e), a)

 

 

 

 

 

Ruský jazyk    e), a)

 

 

 

 

 

Spolu

33

33

33

33

132

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode  h)

 

 

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia   h)

 

 

 

 

 

Účelové cvičenia  h)

 

 

 

 

 

               

 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Maturitná skúška

-

-

-

1

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie)       g)

odborná prax     d)

7

7

7

6

Účasť na odborných akciách

 

 

 

 

Spolu týždňov

40

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu:

 a)     Trieda sa môže deliť na skupiny pri počte  minimálne 20 žiakov v triede.

 b)     Vyučujú sa dva jazyky: jazyk anglický a jazyk nemecký. Prvým cudzím jazykom je jazyk, ktorý sa žiak učil na ZŠ a v jeho štúdiu pokračuje v obchodnej akadémii. Prvý cudzí jazyk má dotáciu hodín v 1., 2. a 3. ročníku 3 hodiny týždenne, v 4. ročníku 4 hodiny týždenne. Dotácia hodín druhého cudzieho jazyka je v 1. , 2. a 3. ročníku 3 hodiny týždenne, v 4. ročníku 2 hodiny týždenne.

c)      Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.

d)      Predmet odborná prax je samostatným vyučovacím predmetom, realizuje sa v 3. ročníku

v  rozsahu 10 pracovných dní, člení sa na učebnú a odbornú prax. Učebnú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením učiteľa, odbornú prax pod priamym vedením

koordinátorov praxe. Predmet prax je klasifikovaný, nemá dotáciu hodín (nezobrazuje

sa v celkovom  počte týždenných vyučovacích hodín – teda ani v úväzku učiteľa).

e)      Voliteľné predmety sú zaradené podľa učebného plánu do 3. a 4. ročníka, s dotáciou 2 hodiny týždenne. Pre žiaka v 3. ročníku spolu 4 hodiny  týždenne, vo 4. ročníku spolu 4 hodiny týždenne.

f)      V predmete ECDL obsah vychádza zo sylabu ECDL, ktorý podrobne stanovuje obsah požadovaných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov. Obsah znalostí a zručností sa delí do siedmich tematických celkov – modulov. Po úspešnom absolvovaní štandardizovaných testov môžu žiaci získať Európsky vodičský preukaz na počítač (Certifikát ECDL), ktorý je medzinárodne rešpektovaný, má časovo neobmedzenú platnosť a je dokladom o schopnosti efektívne využívať základné informačné technológie.

g)      Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-

         vzdelávacieho procesu. Vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

h)       Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode. Obsah učiva ochrana života a zdravia sa realizuje účelovými cvičeniami v 1. a 2. ročníku v rozsahu 6 hodín v každom polroku raz a kurzom na ochranu života a zdravia v 3. ročníku, ktorý trvá 3 dni po 6 hodín. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu 5 vyučovacích dní (min. 15 hodín) v 1. ročníku ako lyžiarsky výcvikový kurz a v 2. ročníku ako letný výcvikový kurz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1                Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

 

 

 

 

Škola (názov, adresa)

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Názov ŠkVP

Obchodná akadémia Hlohovec

Kód a názov  ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6317  M

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Iné

vyučovací jazyk - slovenský

Štátny vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Vzdelávacie oblasti

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín celkom

Vyučovací predmet

Počet týž. vyučovacích hodín celkom

Disponibilné hodiny

Obsahové štandardy

Všeobecné vzdelávanie

48

 

65

 

17

Jazyk a komunikácia

24

Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety

36

 

Zvuková rovina jazyka a pravopis

 

 

 

 

Významová/lexikálna rovina jazyka

 

 

 

Tvarová/morfologická rovina jazyka

 

 

 

Syntaktická/skladová rovina

 

 

 

Sloh

 

 

 

Jazykoveda

 

 

 

Jazyk a reč

 

 

 

Učenie sa

 

 

 

Práca s informáciami

12

Slovenský jazyk a literatúra

12

Jazyková kultúra

 

 

 

Komunikácia

 

 

 

Všeobecné pojmy

 

 

 

Literárne obdobia a smery

 

 

 

Literárne druhy

 

 

 

Štruktúra literárneho diela

 

 

 

Štylizácia textu

 

 

 

Metrika

 

 

 

Počúvanie s porozumením

 

 

 

 

Čítanie s porozumením

 

Prvý cudzí jazyk

 

 

Písomný prejav

12

 

13+1

1

Dialóg

 

 

 

 

Monológ

 

 

 

 

Interkultúrna komunikácia

 

 

 

 

Rečové zručnosti

 

 

 

 

Jazykové prostriedky

 

 

 

 

Komunikačné situácie a jazyková funkcia

 

 

 

 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

 

Počúvanie s porozumením

 

 

 

11

Čítanie s porozumením

 

Druhý cudzí jazyk

 

Písomný prejav

10

 

 

Dialóg

 

 

 

Monológ

 

 

11+11

Interkultúrna komunikácia

 

 

 

Rečové zručnosti

 

 

 

Jazykové prostriedky

 

 

 

Komunikačné situácie a jazyková funkcia

 

 

 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

Človek a hodnoty

2

 

 

Komunikácia

1

Etická výchova

1

 

Dobré vzťahy v rodine

Etika práce

 

 

 

 

Prosociálne správanie

 

 

 

 

Hodnoty a rozhodnutia

1

Náboženská výchova

1

 

Moje hodnoty

 

 

 

 

Hodnoty života

 

 

 

 

Šírenie kresťanských hodnôt

 

 

 

 

Kresťanské hodnoty v spoločnosti

 

 

 

 

Pramene plnohodnotného života

 

 

 

 

Plnosť života

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

5

 

5

 

Starovek

2

 Dejepis 

2

 

Stredovek

 

 

 

 

Slovensko v období stredoveku

 

 

 

 

Novovek

 

 

 

 

Habsburská monarchia

 

 

 

 

Zrod modernej doby

 

 

 

 

Moderný slovenský národ

 

 

 

 

Slováci v Rakúsko-Uhorsku

 

 

 

 

I. svetová vojna, vznik Československa