Ochrana osobných údajov

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

CLIL predstavuje integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov, vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka.

CLIL je inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa žiaci oboznamujú s učivom a urýchľuje získavanie základných komunikačných zručností v cudzom jazyku. Týmto spôsobom vyučovania sa zvyšuje kvalita výučby všeobecne–vzdelávacích a odborných predmetov, ako aj jazyková príprava. CLIL sa zakladá na myšlienke, že vyučovanie predmetov a druhého jazyka zároveň poskytuje lepšiu prípravu na profesionálny život ako izolované učenie sa týchto predmetov.Vyučovanie metódou CLIL na Obchodnej akadémii v Hlohovci sme začali v septembri 2006 v triede 1. A. 

Divadelné predstavenia v angličtine 

Súčasťou CLIL prístupu vo vyučovaní angličtiny sú aj pravidelné návštevy divadelných predstavení v angličtine. V priebehu viacerých rokov naši žiaci už absolvovali spracované divadelné verzie mnohých slávnych diel, ktoré vznikli ako reakcia na rozličné spoločenské, politické alebo filozofické dianie vo svete. Napríklad Gulliverove cesty od J. Swifta, Obraz Doriana Graya od Oscara Wilda, Vianočnú koledu, či Olivera Twista od Charlesa Dickensa alebo Canterburské poviedky od Geoffrey Chaucera. Svoje dojmy a poznatky, takýmto spôsobom získané, môžu žiaci ďalej využívať nielen na hodinách slovenského a anglického jazyka, ale i dejepisu, etiky, občianskej výchovy a ďalších.

           

Novinky

Kontakt

  • Škola je k 31.08.2021 zrušená
    Tehelná 4, Hlohovec
  • 033/5559420

Fotogaléria