Ochrana osobných údajov

 • "Nežná zmena" - workshop Post Bellum

  Dňa 27. 11. 2020 sa uskutočnil v rámci dištančného vyučovania zážitkový workshop pre žiakov prvého ročníka s názvom "Nežná zmena". Touto aktivitou si naši žiaci pripomenuli 31. výročie Nežnej revolúcie. Takmer trojhodinovú on-line výučbu viedli lektorky z organizácie Post Bellum, ktoré zážitkovou formou previedli našich prvákov pamätnými udalosťami novembra 1989. Študenti sa prostredníctvom simulácie rôznych situácií pokúsili vcítiť do ľudí žijúcich v totalitnom Československu a tak hlbšie pochopiť ich osudy a motivácie konania. Súčasťou prípravy na workshop bol rozhovor žiakov so svojimi rodičmi a starými rodičmi o tom, ako sa žilo pred príchodom demokracie, zároveň si mali so sebou priniesť nejakú vec, ktorá bola vyrobená pred rokom 1989. Touto cestou sa chceme poďakovať lektorkám z Post Bellum za ich profesionalitu a zaželať im veľa síl a motivácie do ďalších aktivít, ktorými otvárajú žiakom cestu k poznaniu vlastnej histórie, čo je v dnešnej dobe obzvlášť dôležité.

 • Cvičná firma 3.A vo finále

  Prezentácia Cvičnej Firmy BATYK and CUSTOM, s.r.o. z 3.A (2.skupina) bola odbornou porotou vybraná do finále elektronických prezentácií Online Veľtrhu Cvičných Firiem 2020. Celkovo súťažilo 60 Cvičných Firiem zo Slovenska a ďalších 7 krajín Európy, z nich iba sedem postúpilo do finále. Budeme držať našim tretiakom palce v stredu 11.11.2020 pri živom online vystúpení, kde prezentáciu odprezentujú a zabojujú o umiestnenie medzi najlepšími cvičnými firmami.

 • EQL aj pre náš projekt :-)

  Srdečne blahoželáme až 54  slovenským učiteľom k získaniu Európskeho certifikátu kvality EQL!

  Tento sa udeľuje projektom, ktoré získali aspoň 2 Národné certifikáty kvality a aspoň jedna NSS ich nominovala na udelenie EQL. Takéto projekty sa teraz môžu prihlásiť do súťaže o Európske ceny eTwinning!

  Držíme palce slovenským projektom, aby uspeli v medzinárodnej konkurencií - majú na to !

  Zoznam ocenených slovenských projektov nájdete tu: https://lnk.sk/bwm7

 • Víťazi špeciálnej kategórie Projekty stredných odborných škôl v národnej súťaži eTwinning 2020

  Práve v týchto dňoch, kedy sa opäť začíname učiť dištančne bol takto úžasne ocenený náš projekt ešte z jarného dištančného vyučovania na hodinách ekonomiky. Ďakujem tretiakom za prácu na projekte, partnerom z OA Prostějov za výbornú spoluprácu a slovenskej NSS za pomoc, podporu a užitočné webináre.

  výsledková listina tu

 • Dôležitý oznam

  Dôležitý oznam

  Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu a MŠVVaŠ SR prechádzame od pondelka 12.októbra 2020 do odvolania na dištančnú formu štúdia,to znamená,že žiaci sa budú vyučovať z domu podľa špeciálneho rozvrhu,ktorý spolu Pravidlami dištančného vzdelávania v Obchodnej akadémii, Tehelná 4, Hlohovec dostane v pondelok každý žiak prostredníctvom EduPage. Bližie informácie žiaci dostanú od jednotlivých vyučujúcich. Zároveň žiadame všetkých ,aby v maximálnej možnej miere obmedzili sociálne kontakty a prispeli tak k celkovému zlepšeniu aktuálnej pandemickej situácie.

 • CFP Hola Churros, s. r. o.

  Máte jedinečnú šancu oboznámiť sa s prácou žiakov IV. A1, stačí si kliknúť na https://hola-churros.webnode.sk/kontakt/

 • Vitajte v novom školskom roku!

  Od 2. do 14 septembra 2020 sú v záujme ochrany nášho zdravia prijaté nasledovné opatrenia:

  Vyučovanie je skrátené podľa tohto harmonogramu:

  1.hod.  8.00 - 8.30

  2.hod.  8.35 - 9.05

  3.hod.  9.10 - 9.40

  4.hod.  9.45 - 10.15

  5.hod. 10.20 - 10.50

  6.hod  10.55 - 11.25

  7.hod  11.30 - 12.00

  Obedy v školskej jedálni sú dočasne zrušené, rovnako ako všetky hromadné podujatia.

 • Školská jedáleň 2020/2021

  V šk.r.2020/2021 nastali v zmeny v spôsobe úhrady za stravu v školskej jedálni, bližšie informácie nájdete v prílohe. Pri školskom stravovaní je nevyhnutné dodržiavať opatrenia zabraňujúce šíreniu COVID-19 , predovšetkým zvýšenú hygienu a sociálny dištanc.Skolska_jedalen_2020_2021-1.pdf

 • Pokyny k začiatku šk.roka 2020/2021

  1. Od 02.09.2020 prebieha riadne vyučovanie. Otvorenie šk.roka sa uskutoční dňa 02.09.2020 o 8.15 hod v jednotlivých triedach.

  2. V čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy pre všetkých žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška (z toho jedno náhradné) a papierové jednorázové vreckovky.

  3.  Každý žiak je povinný pri nástupe do školy priniesť vytlačené a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti    a Zdravotný dotazník a vyhlásenie žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka pred nástupom do strednej školy  Tlačivá nájdete i v časti Vzory žiadostí a tlačív na ľavej lište.

  4.  Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  5.  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest , ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do budovy školy.

  6.  Pri výskyte príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a o situácii bezodkladne informovať triedneho učiteľa, alebo riaditeľku školy.

  7.  Pokyny a opatrenia sú vydávané v súlade s opatreniami v jednotlivých fázach (zelená, oranžová, červená) rešpektujúcich rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a budú podliehať pravidelnej aktualizácii.

 • OZNAM

  Vo štvrtok 23.júla 2020 o 16.30 hod sa v Obchodnej akadémii,Tehelná 4, Hlohovec uskutoční stretnutie zástupcov rodičov s županom TTSK Mgr.Jozefom Viskupičom ohľadne budúcnosti školy. Na stretnutie pozývame i rodičov budúcich žiakov 1.ročníka.

 • Aktuálna informácia

  Zastupiteľstvo Trnavského  samosprávneho kraja,  ako zriaďovateľa  Obchodnej akadémie, Tehelná 4, Hlohovec, bude na svojom najbližšom zasadnutí  v júli 2020 prerokovávať nevyhnutné opatrenia smerujúce k racionalizácii siete škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, okrem iného i návrh Odboru školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu Trnavského samosprávneho kraja na vyradenie našej školy zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2021. Dňa 1.júla 2020 Rada školy pri Obchodnej akadémii Hlohovec v súlade s platnou legislatívou návrh na vyradenie Obchodnej akadémie, Tehelná 4, Hlohovec zo siete škôl a školských zariadení prerokovala a vyjadrila k nemu zamietavé stanovisko, konečné rozhodnutie je však na poslancoch TTSK a následne na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 • eTwinning Quality Label

  Skvelou bodkou za školským rokom je pre nás dnes udelená eTwinning Quality Label pre projekt Dane j(ak)o na ne, ktorý sme realizovali s partnerskou školou OA Prostějov. Veľmi sa tešíme, že kvalita nášho spoločného projektu bola takto ocenená. Ďakujem študentom 2.A triedy za reprezentáciu školy, aj svojich vedomostí a zručností v tomto projekte. Tiež študentom z partnerskej školy a ich pani učiteľke za skvelú spoluprácu, ktorá robí projekt dobrým. Snahou bolo spestriť obdobie dištančného vzdelávania kontaktom s novými priateľmi, zdieľať a vymieňať si informácie o našich daňových systémoch, porovnať ich a navrhnúť prípadné zmeny. Zamyslieť sa spoločne nad tým, ako dane ovplyvňujú život každého z nás. 

 • eTwinning v čase pandémie

  eTwinning v čase pandémie

  O tom, ako učitelia zvládali dištančné vzdelávanie počas korony, ako motivovali svojich žiakov, ale aj o tom ako vyzeral ich bežný deň, si môžete prečítať v priloženej publikácii. O svoje príbehy sa  podelili viacerí učitelia z rôznych vzdelávacích inštitúcií, od materských škôl až po univerzity, medzi nimi na str.24 i naša Ing.Paula Šilhárová.

  .eTwinning-publikacia-final_23.6-1.pdf

 • Intersteno 2020

  Ďakujeme našim úspešným reprezentantom: Gulová, Machovec, Hargašová, Moravanský, Repášová, Šoková za účasť na medzinárodnej internetovej súťaži Intersteno 2020, kde súťažili v 2 kategóriách. Pekné umiestnenia dosiahli aj v odpise v materinskom jazyku aj v multijazyčných odpisoch. V kategórii pupils sa umiestnil Daniel Moravanský v odpise v slovenčine na 21. mieste, v multijazyčných odpisoch na 31. mieste a Adriana Repášová na 36. mieste. V kategórii juniors Viktória Gulová na 37. mieste a vo viacjazyčnom odpise na 29. mieste. Pri vysokom počte súťažiacich sú to krásne umiestnenia. Prajeme Vám aj naďalej nech Vám to rýchlo a presne píše!

 • Prijímacie skúšky

   

  Vážení zákonní zástupcovia záujemcov o štúdium v našej škole!

   

  V najbližších dňoch dostane (na stránke školy, poštou, telefonicky, mailom, cez EduPage) informáciu o prijatí/neprijatí žiaka do 1.ročníka v šk.r.2020/21. Do 4.júna 2020 je potrebné doručiť nám (poštou, osobne, odoslaním naskenovaného tlačiva mailom, alebo  cez Edupage) potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo nájdete v prílohe tohto oznamu a  dostanete ho i poštou spolu s rozhodnutím o prijatí/neprijatí na štúdium.

  Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium, môžu podať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnuia ODVOLANIE, na základe ktorého budú ešte na uvolnené miesta prijatí ďalší žiaci podľa poradovníka z prijímacích skúšok.

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel.č.033/7301640

  Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni_na_studium.docx

 • Blahoželáme maturantom

  Jedinečné maturitné skúšky v čase korony budú pre nás všetkých nezabudnuteľným zážitkom! Našim štvrtákom do ďalších náročných dní prajeme veľa úspechov a  splnených snov. Vďaka  štúdiu v Obchodnej akadémii Hlohovec majú na to všetky predpoklady.

 • Mladý prekladateľ

  Mladý prekladateľ

  Pod týmto názvom už po siedmykrát organizovala súťaž pre študentov stredných škôl Katedra translatológie FF UKF v Nitre. Našu školu v tejto súťaži úspešne reprezentovali a certifikáty obdržali: Viktória Gulová, Nikola Petreková, Dávid Machovec a Igor Zelenay.

 • Aktuálne informácie pre záujemcov o štúdium na VŠ

  Práve  vyšlo aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Študenti v ňom môžu nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov.Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/

 • Webová stránka pre všetkých

  V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

  Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

  Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

  V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov.

  Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

  Stránka sa bude priebežne aktualizovať.

   

   

 • Informácie z 25.marca 2020

  Informácie z 25.marca 2020

  Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a teda aj v Obchodnej akadémii Hlohovec, bude od 30.03.2020 až do odvolania prerušené vyučovanie. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sú zrušené.

  Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania.

  Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.05.2020

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria