Ochrana osobných údajov

NAVIGÁCIA

 • Návšteva Mestskej knižnice v Hlohovci

  5. novembra navštívili naši prváci v rámci infomračno-knihovníckej prípravy Mestskú knižnicu v Hlohovci. Pani Poláková, vedúca knižnice, previedla žiakov priestormi knižnice (úsekom centrálnej evidencie, beletrie, odbornej literatúry i čitárne) a vysvetlila princíp fungovania jednotlivých úsekov. Súčasťou exkurzie bolo aj praktické odskúšanie orientácie žiakov v knižničnom fonde, či už v podobe elektronického vyhľadávania knižných titulov v on-line katalógu alebo priamo v knižničnom fonde. Úspešní "hľadači" kníh dostali aj sladkú odmenu. Viacerí prváci využili možnosť bezplatného zápisu do knižnice. Veríme, že túto možnosť budú využívať pravidelne, pretože ako sa hovorí: „Všetka múdrosť sveta je ukrytá v knihách.“

 • Imatrikulácie

  Dňa 28. 10. 2019 sa u nás uskutočnili imatrikulácie prvákov pod vedením III. A triedy na tému farma. Pre našich prvákov  to „bolo drsné“, pretože si museli prejsť rôznymi duelantskými úlohami, ako napríklad rezanie dreva, šúpanie zemiakov, ale nechýbal ani spev, alebo výroba šamlíka. Pohostili sme ich tradičnými farmárskymi dobrôtkami. Všetci to úspešne zvládli a sme na nich veľmi pyšní.

 • Projekt This is 21

  Projekt This is 21

  Priprav sa na 21. storočie - Nadácia Pontis v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku v rámci tohto projektu sprostredkovala návštevu inšpiratívnych osobností do svojich domovských škôl. Dôležitosť zručností, vedomostí a postojov potrebných pre 21. storočie a možnosti, ktoré sa jej otvorili aj vďaka Novembru’89 na svojom úspešnom príbehu žiakom predstavila naša absolventka Ing.Janka Karabová zo spoločnosti Bekaert.

 • Deň otvorených dverí

  20. novembra 2019 sú dvere našej školy otvorené pre žiakov základných škôl, ich rodičov, ale i pre širokú verejnosť. Príďte sa presdvedčiť, ako v praxi realizujeme víziu našej školy:

  OBCHODNÁ AKADÉMIA HLOHOVEC - DOBRÁ VOĽBA PRE ŽIVOT!

 • Z Hlohovca do Honolulu a späť

  Dňa 24. októbra 2019 sa študenti 4. ročníka zúčastnili prednášky o básnikovi Rudolfovi Dilongovi, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Mestskej knižnice Hlohovec v priestoroch AXA klubu. Pútavo nám o ňom porozprával náš absolvent, súčasný pracovník Vlastivedného múzea v Hlohovci, vysokoškolský pedagóg a literárny vedec PhDr. Marián Kamenčík, PhD. Žiaci sa dozvedeli o Dilongových inšpiračných vplyvoch na mladého básnika Ivana Kupca i na ďalšie tvorivé osobnosti nášho mesta, o jeho surrealistických excesoch i o jeho nepokojnej a hĺbavej osobnosti. Po prednáške nasledovala voľná diskusia s možnosťou zakúpenia si autorovej monografie s názvom Z Hlohovca do Honolulu a späť, ktorá mapuje Dilongove pôsobenie v našom meste na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia.

 • Úspech cvičnej firmy OA

  Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem V4 Košice, 23.-24.10.2019

  Blahoželáme cvičnej firme 4.A OA HC "21 Kapkejks" za veľmi úspešnú reprezentáciu školy na medzinárodnom veľtrhu V4 v Košiciach. Boli strieborní v kategórii o najlepšiu elektronickú prezentáciu firmy, kde prezentovali firmu pred publikom a porotou v slovenčine aj v angličtine. Boli druhí z 22 účastníkov zo 4 krajín.

  Veľtrhu sa úspešne zúčastnili: Janka Žampachová, Nika Černayová, Nina Ondrejková, Patrik Sedláček a Michal Murányi zo 4.A. Blahoželáme!

 • Bekaert pomáha v Nadácii Pontis

  Bekaert pomáha v Nadácii Pontis

  "Skvalitňujeme životné prostredie" - pod týmto názvom sme zrealizovali projekt, v rámci ktorého sme z grantového programu DARCA.SK získali finačné prostriedky na zakúpenie 6 kusov magnetických sklenených tabúľ a prispeli tak k zlepšeniu pracovného a životného prostredia v našej škole.

 • Exkurzia v ZF Slovakia

  Ďakujeme ochotným zamestnancom ZF Slovakia, že našim druhákom vysvetlili ako funguje logistika, výroba a vzdelávanie v tomto podniku, kde sa vyrábajú spojky, meniče krútiaceho momentu, dvojhmotové zotrvačníky ako aj komponenty týchto modulov. To, čo sa na ekonomike učíme teoreticky sme tak mali možnosť vidieť priamo v praxi koncernu, ktorý  je celosvetovo tretím najväčším dodávateľom pre automobilový priemysel.

 • Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

  Je dôležité, aby si mladá generácia pripomínala nezmyselnosť a dôsledky násilia, rasizmu, xenofóbie , nacionalizmu, neznášanlivosti. Študenti  I.A triedy si toto mohli pripomenúť a sprostredkovane prežiť a vidieť artefakty a objekty zobrazujúce násilie páchané na židovských obyvateľoch a ich rodinách počas II. svetovej vojny na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Študenti boli konfrontovaní s násilím a prenasledovaním prevažne židovského obyvateľstva prostredníctvom vystavených fotografií, dokumentov  , objektov / dobytčí vagón na transport do Auschwitzu /, či sklenených tabúľ s menami Židov, ktorí boli odtransportovaní do koncentačných vyhladzovacích táborov a nikdy viac sa nevrátili.Silným zážitkom bola aj prednáška vzdelávacieho centra " Úteky z koncentračných táborov " a videofilm s výpoveďou židovskej obyvateľky Edith Grossmann žijúcej v Kanade o prežitých hrôzach, strachu, násilí... Študenti  uvažovali o možnosti paralely násilia v minulosti a dnes a ostro odsúdili prejavy neznášanlivosti,nátlaku, nenávisti, či násilia.

 • Deň seniorov v Harmonii

  Dňa 9. 10. 2019 navštívili naši štvrtáci zariadenie pre seniorov Harmónia na Podzámskej ulici v Hlohovci. Okrem moderovania a prednesu básní si pre našich starších spoluobčanov pripravili aj zaujímavý kvíz. Súčasťou kultúrneho programu bolo vystúpenie s piesňami a tancom žiakov ZŠ na Podzámskej ulici a hudobné vystúpenie p. profesora Kamenčíka. Nezabúdajme na našich seniorov a prihovárajme sa im s láskou a porozumením, pretože v jeseni života je najcennejším darom úsmev či milé slovo druhého človeka.

 • V ELIPSE SPÍ LEV

  V ELIPSE SPÍ LEV

  ...pod týmto názvom vydal knihu palindrómov náš pán profesor PhDr. Stanko Kamenčík. Na originálnom krste knihy v empírovom divadle sa podieľali ďalší naši absolventi, na ktorých sme mimoriadne pyšní - PhDr. Marián Kamenčík Phd., Mgr. Julius Selnekovič, Branislav a Daniel Beňovičovci. Blahoželáme a autorovi prajeme veľa inšpirácie do ďalších aktivít!

  https://www.facebook.com/velipsespilev101/

 • Okresné kolo v šachu

  Dňa 01. 10. 2019 sa konalo okresné kolo v rapid šachu základných a stredných škol. Zúčastnili sa na ňom naši dvaja štvrtáci: Lukáš Ľuba a Tomáš Bogár, ktorí obsadili druhé a tretie miesto v kategórii stredných škôl. Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskej súťaži.

 • Komentovaná prehliadka na židovskom cintoríne

  Komentovanú vlastivednú prehliadku žiakom I.A triedy v priestoroch židovského cintorína v Hlohovci sprostredkoval riaditeľ vlastivedného múzea  Mgr. Jozef Urminský. Mohli vidieť vzácne barokové náhrobky z polovice 18. storočia, významné hrobové miesta Sáry Ley van Geldernovej, starej matky Heinricha Heineho , cennú hrobku Markusa Dukesa, či hromadné hroby z masových epidémií. Niektoré náhrobky udávajú miesto úmrtia Auschwitz. Potomkovia ich tam umiestnili na pamiatku tých, ktorí zahynuli v koncentračnom tábore a nikdy viac sa nevrátili. Študenti si týmto spôsobom pripomenuli židovskú komunitu v dejinách mesta Hlohovec, ktorej v Hlohovci viac niet. Študenti si aj takto uvedomujú nebezpečie diskriminácie, xenofóbie, nacionalizmu , či netolerancie a budujú si správne postoje k životným hodnotám.

 • "Dyktát" Bruselu

  Veľká vďaka všetkým "obyvateľom farmy", ktorí mali 26.9. možnosť stať sa členmi rôznorodej spoločnosti podobnej tej v EÚ a riešili problémy podobné tým, ktorým čelia aj reprezentanti EÚ, pod vedením skvelej lektorky Moniky Martinčičovej a jej kolegu Daniela Halla v priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave. V priebehu workshopu sme sa aj zabavili, absolvovali skvelý teambuilding, boli sme nútení vyriešiť množstvo naliehavých problémov a uvedomiť si veľa zaujímavých vecí. Nesmierne sa nám páčila nevšedná a inovatívna forma workshopu a pochopili sme mnohé súvislosti, ktoré by nám pri klasickej forme vyučovania pravdepodobne "unikli".

  Dyktát Bruselu vizuálne atraktívnou formou približuje, ako a prečo hľadá dohodu 510 miliónov obyvateľov Európskej únie. Zároveň odpovedá na otázky: Čo je to Európska únia, ako funguje, prečo a ako vznikla? Je naša národná identita jasne a definitívne určenou či dokonca výlučnou hodnotou? Bol Svätopluk prvým starým Európanom? Autori na tieto otázky odpovedajú s vtipom. Napríklad emotikonami charakterizujú jednotlivé členské štáty a ich zastúpenie v európskych inštitúciách, kde spoločne hľadajú konsenzus. Výstava návštevníkov prevedie od histórie myšlienky zjednotenej Európy až po súčasnosť. Mnohých návštevníkov možno prekvapí, že prvá zmienka o vytvorení spoločného európskeho zhromaždenia tu bola už v roku 1306. Prehľadná časová os mapuje aj najznámejšie a najvýznamnejšie konflikty medzi pôvodnými členmi Európskej únie. Súčasnosť je zobrazená cez množiny zobrazujúce mieru integrácie jednotlivý členských štátov. Autori do výstavy zakomponovali úryvky prejavu Václava Havla zo slávnostného zasadnutia Európskeho parlamentu 11. novembra 2009 v Bruseli. Dyktát Bruselu zakončuje aktualizovaná legenda o prútoch Svätopluka, ktoré poukazujú nielen na solidaritu, ale aj na zodpovednosť a súdržnosť. Návštevníci si budú môcť vyskúšať ich zlomiť.

  Zámerom výstavy je dať na stôl základné fakty o tom čo je to vlastne Európska únia, prečo vznikla a ako v skutočnosti funguje. Súčasná diskusia o nej sa totižto vedie buď veľmi zavádzajúco alebo povrchne. Presne toto sme sa snažili zachytiť aj v názve výstavy, ktorý asi nenechá chladného žiadneho milovníka slovenčiny, čo nám veríme, že odpustia. Nie je to jednoduchá téma, ale o to viac je dôležité, aby sme sa o ňu zaujímali, lebo miera nášho hlasu v Európe je priamo úmerná nášmu záujmu o ňu. 

 • Prednáška " Holokaust v Hlohovci a okolí "

  Prednáška " Holokaust v Hlohovci a okolí "

  O tom, aké dôležité je pripomínať si tragické udalosti holokaustu, objasňovať si súvislosti v celkovom politickom, historickom a spoločenskom kontexte, vnímať potenciálnu  hrozbu paralely, sme si potvrdili na prednáške , ktorej sa zúčastnila III.A a IV.A trieda. Prednáška sa uskutočnila 09.09. v refektári tunajšieho vlastivedného múzea, kde študentom prednášala historička, pedagogička a spisovateľka Nina Paulovičová PhD, žijúca v Kanade.Vďaka za sprostredkovanie a prehĺbenie poznatkov z histórie patrí aj riaditeľovi múzea, Mgr. Jozefovi Urminskému.

 • Mladí ľudia Hlohovca

  Si mladý človek a máš záujem aktívne realizovať svoje nápady v Hlohovci a okolí? Ak tvoja odpoveď znie „áno“, tak práve pre teba je určené stretnutie 10.9.2019 o 13:30 v podkroví našej školy ;) #mladihc

   

 • Športový deň seniorov

  Ani na začiatku nového školského roka neleníme. Dňa 4. septembra 2019 sa naši tretiaci zapojili do organizácie Športového dňa seniorov v ZPS Harmonia Hlohovec. Študenti vypomáhali seniorom pri rôznych disciplínach, počítali body a merali čas. Pekný slnečný deň bol ako stvorený na stretnutie generácií, okrem seniorov a študentov OA sa do súťaženia zapojili aj žiaci zo ZŠ na Podzámskej ulici. S veľkým obdivom sme sledovali skvelé výkony seniorov, ktoré sú motiváciou i pre nás mladších. V tomto duchu sa stali víťazmi všetci, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili - pretože šport je pohyb a pohyb je život.

 • Hosť Rádia Regina

  V prvý školský deň ste mohli započuť v relácii Hosť Rádia Regina hlas nášho pána učiteľa PhDr. Stanislava Kamenčíka, ktorý rozprával o tom, ako trávi učiteľ čas cez letné prázdniny. V rámci vysielania zaznela aj nová "hymna stredoškolákov", ktorú zložil s našimi bývalými žiakmi - bratmi Beňovičovcami. Text k piesni napísal básnik Milan Hodál, ktorého sme privítali na besede minulý rok. Reláciu si môžete vypočuť z archívu na tejto adrese: Hosť Rádia Regina (02. 09. 2019)

 • Konferencia Poznaj svoje peniaze

  Konferencia Poznaj svoje peniaze

  V dňoch 11. a 12. júna sme mali príležitosť odprezentovať naše Global money week aktivity na konferencii Poznaj svoje peniaze organizovanej Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Inšpirovali nás aj študenti ostatných škôl svojimi príspevkami, vypočuli sme si zaujímavé prednášky a pozreli sme si centrálu SLSP. Ďakujeme tretiakom za reprezentáciu školy. Z vyjadrení študentov:

  Som nesmierne rada, že som sa mohla zúčastniť konferencie v Bratislave, ktorá sa uskutočnila v centrále Slovenskej sporiteľne. Workshopy boli zaujímavé a veľa nových vecí som sa dozvedela. Najviac ma zaujala prezentácia o pasívnom príjme. Tiež sme sa zapojili do diskusie o škole, čo by sme sa chceli naučiť o peniazoch a čo by sme zmenili na škole, kde sa učíme. Prišli sme na veľa zaujímavých riešení. Na tieto dva dni mám skvelé a pekné spomienky.

  Konferencia bola veľmi dobre usporiadaná, teším sa, že som sa jej mohla zúčastniť. Má to obrovský zmysel, informovať stredoškolských žiakov o peniazoch a o tom, ako to v tomto svete s peniazmi funguje. Prajem len všetko dobre, pri ďalších ročníkoch Poznaj svoje peniaze od Nadácie Slovenskej sporiteľne :)

   

   

   

 • Vitajte v novom školskom roku!

  Vitajte v novom školskom roku!

  Po 2 mesiacoch letných prázdnin sa vraciame do školských lavíc,aby sme spoločne vyštartovali do nového školského roka. A aký bude? Ako vo svojom príhovore povedala riaditeľka školy Mgr.Katarína Turzová, bude taký, akým si ho urobíme.Treba naplno využiť možnosti, ktoré  štúdium v Obchodnej akadémii Hlohovec ponúka a zároveň nazabúdať na to, že mimoriadne dôležité sú dobré medziľudské vzťahy, ku ktorým patrí vzájomná tolerancia, ochota pomôcť druhému,  ohľaduplnosť, slušnosť, ale  hlavne zodpovednosť v tom najširšom zmysle slova – zodpovednosť voči sebe, voči svojim blízkym, voči krajine, v ktorej žijeme i planéte, na ktorej žijeme. Úspešný školský rok 2019/2020!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria