Ochrana osobných údajov

 • TeachMeet

  Ďakujeme za možnosť predstaviť náš projekt Dane j(ak)o na ne učiteľom z celého Slovenska na takomto inšpiratívnom podujatí

 • "Nežná zmena" - workshop Post Bellum

  Dňa 27. 11. 2020 sa uskutočnil v rámci dištančného vyučovania zážitkový workshop pre žiakov prvého ročníka s názvom "Nežná zmena". Touto aktivitou si naši žiaci pripomenuli 31. výročie Nežnej revolúcie. Takmer trojhodinovú on-line výučbu viedli lektorky z organizácie Post Bellum, ktoré zážitkovou formou previedli našich prvákov pamätnými udalosťami novembra 1989. Študenti sa prostredníctvom simulácie rôznych situácií pokúsili vcítiť do ľudí žijúcich v totalitnom Československu a tak hlbšie pochopiť ich osudy a motivácie konania. Súčasťou prípravy na workshop bol rozhovor žiakov so svojimi rodičmi a starými rodičmi o tom, ako sa žilo pred príchodom demokracie, zároveň si mali so sebou priniesť nejakú vec, ktorá bola vyrobená pred rokom 1989. Touto cestou sa chceme poďakovať lektorkám z Post Bellum za ich profesionalitu a zaželať im veľa síl a motivácie do ďalších aktivít, ktorými otvárajú žiakom cestu k poznaniu vlastnej histórie, čo je v dnešnej dobe obzvlášť dôležité.

 • Cvičná firma 3.A vo finále

  Prezentácia Cvičnej Firmy BATYK and CUSTOM, s.r.o. z 3.A (2.skupina) bola odbornou porotou vybraná do finále elektronických prezentácií Online Veľtrhu Cvičných Firiem 2020. Celkovo súťažilo 60 Cvičných Firiem zo Slovenska a ďalších 7 krajín Európy, z nich iba sedem postúpilo do finále. Budeme držať našim tretiakom palce v stredu 11.11.2020 pri živom online vystúpení, kde prezentáciu odprezentujú a zabojujú o umiestnenie medzi najlepšími cvičnými firmami.

 • EQL aj pre náš projekt :-)

  Srdečne blahoželáme až 54  slovenským učiteľom k získaniu Európskeho certifikátu kvality EQL!

  Tento sa udeľuje projektom, ktoré získali aspoň 2 Národné certifikáty kvality a aspoň jedna NSS ich nominovala na udelenie EQL. Takéto projekty sa teraz môžu prihlásiť do súťaže o Európske ceny eTwinning!

  Držíme palce slovenským projektom, aby uspeli v medzinárodnej konkurencií - majú na to !

  Zoznam ocenených slovenských projektov nájdete tu: https://lnk.sk/bwm7

 • Víťazi špeciálnej kategórie Projekty stredných odborných škôl v národnej súťaži eTwinning 2020

  Práve v týchto dňoch, kedy sa opäť začíname učiť dištančne bol takto úžasne ocenený náš projekt ešte z jarného dištančného vyučovania na hodinách ekonomiky. Ďakujem tretiakom za prácu na projekte, partnerom z OA Prostějov za výbornú spoluprácu a slovenskej NSS za pomoc, podporu a užitočné webináre.

  výsledková listina tu

 • Dôležitý oznam

  Dôležitý oznam

  Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu a MŠVVaŠ SR prechádzame od pondelka 12.októbra 2020 do odvolania na dištančnú formu štúdia,to znamená,že žiaci sa budú vyučovať z domu podľa špeciálneho rozvrhu,ktorý spolu Pravidlami dištančného vzdelávania v Obchodnej akadémii, Tehelná 4, Hlohovec dostane v pondelok každý žiak prostredníctvom EduPage. Bližie informácie žiaci dostanú od jednotlivých vyučujúcich. Zároveň žiadame všetkých ,aby v maximálnej možnej miere obmedzili sociálne kontakty a prispeli tak k celkovému zlepšeniu aktuálnej pandemickej situácie.

 • CFP Hola Churros, s. r. o.

  Máte jedinečnú šancu oboznámiť sa s prácou žiakov IV. A1, stačí si kliknúť na https://hola-churros.webnode.sk/kontakt/

 • Vitajte v novom školskom roku!

  Od 2. do 14 septembra 2020 sú v záujme ochrany nášho zdravia prijaté nasledovné opatrenia:

  Vyučovanie je skrátené podľa tohto harmonogramu:

  1.hod.  8.00 - 8.30

  2.hod.  8.35 - 9.05

  3.hod.  9.10 - 9.40

  4.hod.  9.45 - 10.15

  5.hod. 10.20 - 10.50

  6.hod  10.55 - 11.25

  7.hod  11.30 - 12.00

  Obedy v školskej jedálni sú dočasne zrušené, rovnako ako všetky hromadné podujatia.

 • Školská jedáleň 2020/2021

  V šk.r.2020/2021 nastali v zmeny v spôsobe úhrady za stravu v školskej jedálni, bližšie informácie nájdete v prílohe. Pri školskom stravovaní je nevyhnutné dodržiavať opatrenia zabraňujúce šíreniu COVID-19 , predovšetkým zvýšenú hygienu a sociálny dištanc.Skolska_jedalen_2020_2021-1.pdf

 • Pokyny k začiatku šk.roka 2020/2021

  1. Od 02.09.2020 prebieha riadne vyučovanie. Otvorenie šk.roka sa uskutoční dňa 02.09.2020 o 8.15 hod v jednotlivých triedach.

  2. V čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy pre všetkých žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška (z toho jedno náhradné) a papierové jednorázové vreckovky.

  3.  Každý žiak je povinný pri nástupe do školy priniesť vytlačené a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti    a Zdravotný dotazník a vyhlásenie žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka pred nástupom do strednej školy  Tlačivá nájdete i v časti Vzory žiadostí a tlačív na ľavej lište.

  4.  Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  5.  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest , ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do budovy školy.

  6.  Pri výskyte príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a o situácii bezodkladne informovať triedneho učiteľa, alebo riaditeľku školy.

  7.  Pokyny a opatrenia sú vydávané v súlade s opatreniami v jednotlivých fázach (zelená, oranžová, červená) rešpektujúcich rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a budú podliehať pravidelnej aktualizácii.

 • OZNAM

  Vo štvrtok 23.júla 2020 o 16.30 hod sa v Obchodnej akadémii,Tehelná 4, Hlohovec uskutoční stretnutie zástupcov rodičov s županom TTSK Mgr.Jozefom Viskupičom ohľadne budúcnosti školy. Na stretnutie pozývame i rodičov budúcich žiakov 1.ročníka.

 • Aktuálna informácia

  Zastupiteľstvo Trnavského  samosprávneho kraja,  ako zriaďovateľa  Obchodnej akadémie, Tehelná 4, Hlohovec, bude na svojom najbližšom zasadnutí  v júli 2020 prerokovávať nevyhnutné opatrenia smerujúce k racionalizácii siete škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, okrem iného i návrh Odboru školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu Trnavského samosprávneho kraja na vyradenie našej školy zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2021. Dňa 1.júla 2020 Rada školy pri Obchodnej akadémii Hlohovec v súlade s platnou legislatívou návrh na vyradenie Obchodnej akadémie, Tehelná 4, Hlohovec zo siete škôl a školských zariadení prerokovala a vyjadrila k nemu zamietavé stanovisko, konečné rozhodnutie je však na poslancoch TTSK a následne na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 • eTwinning Quality Label

  Skvelou bodkou za školským rokom je pre nás dnes udelená eTwinning Quality Label pre projekt Dane j(ak)o na ne, ktorý sme realizovali s partnerskou školou OA Prostějov. Veľmi sa tešíme, že kvalita nášho spoločného projektu bola takto ocenená. Ďakujem študentom 2.A triedy za reprezentáciu školy, aj svojich vedomostí a zručností v tomto projekte. Tiež študentom z partnerskej školy a ich pani učiteľke za skvelú spoluprácu, ktorá robí projekt dobrým. Snahou bolo spestriť obdobie dištančného vzdelávania kontaktom s novými priateľmi, zdieľať a vymieňať si informácie o našich daňových systémoch, porovnať ich a navrhnúť prípadné zmeny. Zamyslieť sa spoločne nad tým, ako dane ovplyvňujú život každého z nás. 

 • eTwinning v čase pandémie

  eTwinning v čase pandémie

  O tom, ako učitelia zvládali dištančné vzdelávanie počas korony, ako motivovali svojich žiakov, ale aj o tom ako vyzeral ich bežný deň, si môžete prečítať v priloženej publikácii. O svoje príbehy sa  podelili viacerí učitelia z rôznych vzdelávacích inštitúcií, od materských škôl až po univerzity, medzi nimi na str.24 i naša Ing.Paula Šilhárová.

  .eTwinning-publikacia-final_23.6-1.pdf

 • Intersteno 2020

  Ďakujeme našim úspešným reprezentantom: Gulová, Machovec, Hargašová, Moravanský, Repášová, Šoková za účasť na medzinárodnej internetovej súťaži Intersteno 2020, kde súťažili v 2 kategóriách. Pekné umiestnenia dosiahli aj v odpise v materinskom jazyku aj v multijazyčných odpisoch. V kategórii pupils sa umiestnil Daniel Moravanský v odpise v slovenčine na 21. mieste, v multijazyčných odpisoch na 31. mieste a Adriana Repášová na 36. mieste. V kategórii juniors Viktória Gulová na 37. mieste a vo viacjazyčnom odpise na 29. mieste. Pri vysokom počte súťažiacich sú to krásne umiestnenia. Prajeme Vám aj naďalej nech Vám to rýchlo a presne píše!

 • Prijímacie skúšky

   

  Vážení zákonní zástupcovia záujemcov o štúdium v našej škole!

   

  V najbližších dňoch dostane (na stránke školy, poštou, telefonicky, mailom, cez EduPage) informáciu o prijatí/neprijatí žiaka do 1.ročníka v šk.r.2020/21. Do 4.júna 2020 je potrebné doručiť nám (poštou, osobne, odoslaním naskenovaného tlačiva mailom, alebo  cez Edupage) potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo nájdete v prílohe tohto oznamu a  dostanete ho i poštou spolu s rozhodnutím o prijatí/neprijatí na štúdium.

  Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium, môžu podať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnuia ODVOLANIE, na základe ktorého budú ešte na uvolnené miesta prijatí ďalší žiaci podľa poradovníka z prijímacích skúšok.

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel.č.033/7301640

  Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni_na_studium.docx

 • Blahoželáme maturantom

  Jedinečné maturitné skúšky v čase korony budú pre nás všetkých nezabudnuteľným zážitkom! Našim štvrtákom do ďalších náročných dní prajeme veľa úspechov a  splnených snov. Vďaka  štúdiu v Obchodnej akadémii Hlohovec majú na to všetky predpoklady.

 • Mladý prekladateľ

  Mladý prekladateľ

  Pod týmto názvom už po siedmykrát organizovala súťaž pre študentov stredných škôl Katedra translatológie FF UKF v Nitre. Našu školu v tejto súťaži úspešne reprezentovali a certifikáty obdržali: Viktória Gulová, Nikola Petreková, Dávid Machovec a Igor Zelenay.

 • Aktuálne informácie pre záujemcov o štúdium na VŠ

  Práve  vyšlo aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Študenti v ňom môžu nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov.Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/

 • Webová stránka pre všetkých

  V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

  Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

  Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

  V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov.

  Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

  Stránka sa bude priebežne aktualizovať.

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Škola je k 31.08.2021 zrušená
  Tehelná 4, Hlohovec
 • 033/5559420

Fotogaléria